انسان‌شناسی سلوکی، عرفانی ابن‌سینا در رسالـة الطیر

اکبر عروتی موفق؛ ابوالقاسم اسدی

دوره 23، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 107-136

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.232424.1439

چکیده
  رسالـة‌الطیر یکی از سه رسالة رمزی و تمثیلی ابن‌سیناست که به اتفاق حی‌بن‌یقظان و سلامان و ابسال، دوره‌ای از سیر و سلوک عقلانی و معنوی را به زبان رمز بیان کرده است. او در این رساله، هبوط نفس را از جهان ارواح به عالم خاکی و عروج نفس ناطقة انسانى از مرتبة تعلقات جسمانى و گرفتار آمدن در دام وابستگی‌های دنیایی را تا مراتب عالى کمال روحانى ...  بیشتر

عقل و ارادة الهی و نسبت بین آن دو از نظر ابن‌سینا و دکارت

اکبر عروتی موفق؛ ابوالقاسم اسدی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97425

چکیده
  بحث اوصاف الهی و چگونگی تعریف، توصیف و تبیین آن‌ها از مسائل بسیار مهم و اساسی کلام و فلسفه در طی تاریخ اندیشة بشری بوده است. از جمله صفات الهی که در معرض مناقشات فراوان علمی‌‌قرار داشته، صفت علم و اراده و رابطة بین آن‌ها است. آیا علم از اراده بر می‌خیزد؟ و یا اینکه اراده مسبوق به علم و تابع آن است؟ به عبارت دیگر آیا فعل فاعل مختار بلافاصله ...  بیشتر

بررسی تطبیقی اراده الهی از دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا

اکبر عروتی موفق؛ ابوالقاسم اسدی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-20

چکیده
  در میان اوصاف ثبوتی خداوند، صفت اراده از اهمیتی ویژه برخوردار است. در حالی که عموم فلاسفه و متکلمین مرید بودن خداوند را پذیرفته­اند، ولی در مورد معنای آن اختلافات زیادی بین فلاسفه و نحله­های مختلف کلامی در طول تاریخ بوجود آمده است در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده با مراجعه به آثار ابن سینا و اسپینوزا صفت اراده و مباحث ...  بیشتر