نحوة مواجهة برخی از نویسندگان‌ ایرانی در اثبات و ابطال نظریة‌ تکامل

بی بی مهدیه طباطبایی؛ هادی صمدی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 71-98

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.222969.1126

چکیده
  اندیشمندان و متفکران ‌ایرانی با اظهارنظر دربارۀ اثبات یا ابطال نظریة تکامل زیستی مورد نظر داروین، به نحو کلی دربارۀ آن داوری کرده‌اند. دو دسته از‌ ایضاح‌ها می‌تواند اظهار نظرهای آتی را دقت بخشد: نخست توجه به‌ اینکه ‌این ادعا متشکل از چندین زیر نظریه است: «خودِ تکامل»، «انتخاب طبیعی»، «نیای مشترک»، و «تدریجی ...  بیشتر

تبیین و نقد مواجهة نجفی اصفهانی با نظریة تکامل داروین

محمود رسولی؛ محسن جاهد

دوره 19، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 19-38

چکیده
  اندیشة خلقت‌‌‌گرایی موجودات در میان متکلمان اسلامی و سنت اسلامی پیشینة طولانی دارد. در این مقاله به دیدگاه نجفی اصفهانی دربارة چگونگی پیدایش انسان و استثناء بودن وی از قانون عام تکامل موجودات پرداخته شده است. وی با اتخاذ مبانی علم‌‌‌شناسی، دین‌‌‌شناسی و هرمنوتیکی خاص ، مخلوق بودن انسان در مقابل تکامل تدریجی موجودات را موجّه، ...  بیشتر

جایگاه خیال در نظام حکمت سینوی

محمد ذبیحی؛ حمیدرضا خادمی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1386

چکیده
  بسیاری ازمباحث علمی و فلسفی را با محوریت خیال می‌توان تبیین، توجیه و حل کرد. کـاربرد خیال در مباحث مختلف فلسفی اعم از هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و معاد‌شناختی همواره مورد توجه فیلسوفان مسلمان بوده است. در این میان، ابن‌سینا یکی از مهم‌ترین فیلسوفانی است که نظریات فراوانی را با حد وسط خیال تصویر و ترسیم کرده است. این مقاله بر آن ...  بیشتر

جایگاه خیال در نظام حکمت سینوی

محمد ذبیحی؛ حمیدرضا خادمی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1386

چکیده
  بسیاری ازمباحث علمی و فلسفی را با محوریت خیال می‌توان تبیین، توجیه و حل کرد. کـاربرد خیال در مباحث مختلف فلسفی اعم از هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و معاد‌شناختی همواره مورد توجه فیلسوفان مسلمان بوده است. در این میان، ابن‌سینا یکی از مهم‌ترین فیلسوفانی است که نظریات فراوانی را با حد وسط خیال تصویر و ترسیم کرده است. این مقاله بر آن ...  بیشتر