تحلیل عرفانى تمثل در قرآن کریم

کنانه مصطفى؛ امیر جوان آراسته؛ رحمان بوالحسنی

دوره 22، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 125-150

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.225984.1240

چکیده
  قرآن کریم همواره سرچشمه و مهم‌ترین منبع حکمت برای عارفان مسلمان بوده است و بسیاری از موضوعات عرفانی می‌تواند از نظر قرآنی بررسی شود، همچون تمثل که حق تعالی در قرآن از آن یاد کرده و در چند سوره به تمثل تصریح کرده است. در این پژوهش سعى شده با روش تحلیلی ـ توصیفی تمثّلی که در عرفان مطرح است با مراجعه به قرآن کریم بررسی شود تا از رهگذر شناخت ...  بیشتر

بررسی تناقضات در نظریّۀ تکوینی بودن جزای اخروی

محمدمهدی عموسلطانی؛ جعفر شاهنظری

دوره 16، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 87-116

چکیده
  متکلّمان و متألهین در مسأله تکوینی و یا قراردادی بودن جزای اخروی آراء و دیدگاه های متفاوتی ارائه نموده اند. برخی طرفدار تکوینی بودن و برخی مخالف آن هستند. ظاهر آیات و روایات نیز با هر دو دیدگاه تکوینی و قراردادی همسو است. از این رو برخی دیگر از محققان در این مسأله قائل به جمع هر دو نظر شده و به وجود هر دو قسم از جزاء معتقد شده اند و به نحوی ...  بیشتر