بررسی تطبیقی"عوالم غیب مطلق" از منظر ابن‌عربی و د لئون

مریم السادات نوابی قمصری

دوره 22، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 27-46

https://doi.org/10.52547/jipt.2023.227754.1287

چکیده
  الوهیت و ربوبیت دو مرتبه از مراتب غیبی هستی هستند که در هستی‌‌شناسی جایگاه خاصی دارند. مقالة حاضر پژوهش تطبیقی آراء ابن‌‌عربی و د لئون در موضوع عوالم غیب مطلق است. مراد از عوالم غیب مطلق در‌ این پژوهش، مرتبة الوهیت، به اعتبار وجه ذاتی و اسمائی، و مرتبة ربوبیت، به اعتبار وجه ذاتی، است که از منظر هستی‌‌‌شناسی مستقیماً با عالم عین ...  بیشتر

ذات و تجلی غیبی خداوند از دیدگاه ابن عربی و د لئون

مریم السادات نوابی قمصری

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97411

چکیده
  مقالة حاضر پژوهش تطبیقی آراء ابن‌عربی و موسی د لئون نویسندة کتاب معروف زوهر در موضوع ذات و تجلی غیبی خداوند است. در رویکرد هستی‌شناسانه ‌این دو‌اندیشمند، در موضوع تبیین ذات خداوند و ظهور او در مراتب غیب، قرابت قابل تأملی ملاحظه می‌گردد. ذات از منظر وجودشناختی ‌این دو‌اندیشمند، در مرتبه‌ای فراتر از وجود، در ظلمت عدم است. از ظلمت، ...  بیشتر