ایمان و آمرزیدگی: تفسیر نوین مارتین لوتر

علی مرادی؛ مریم سالم

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97442

چکیده
  لوتر در نگرشِ الهیاتی و فلسفی ‎بسیار شبیه آگوستین و  توماس آکویناس آموزش دیده بود،  اما نظام الهیاتی آنها را در ارائة پاسخی دربارة چگونگی حصول آمرزیدگی ناکارآمد می‎دید، لذا با مراجعه به رسائل پولس بیان می‎کند که موفق به کشفِ تلقیِ جدیدی از آموزه ایمان و ارتباط آن با آمرزیدگی براساس کتاب مقدس شده است. او راه آمرزیدگی را  ...  بیشتر

تحلیل و نقد فلسفی-کلامی‌‌گناه نخستین در‌ اندیشة آگوستین، آنسلم و ادو

جواد آیار؛ مهدی منفرد

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 65-86

چکیده
  آموزة گناه یکی از اصلی­ترین ارکان قرائت پولسی مسیحیت است که ضمن توجیه آموزة نجات، الوهیت مسیح را تأیید و تصدیق می‌‌کند. در واقع گناه، نجات یا فیض و الوهیت مسیح ارتباط ضروری و وثیقی با هم دارند که رد یا انکار یکی از آنها نظام استعلایی پولس را با چالش جدی مواجه می‌‌کند. بر همین اساس متکلمان و فلاسفة مسیحی از جمله: آگو ستین، آنسلم و ادو ...  بیشتر

جایگاه مسئله‌ساز اراده آزاد و فیض الهی

میثم سفیدخوش؛ علی مرادی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 73-90

چکیده
  ازجمله مباحثِ محوریِ اندیشه آگوستین بحث درباره اراده و ارتباط آن با مسئله شر است. او وارث مفهوم اراده به روایت رواقیون است که آن را با فلسفه نوافلاطونی صورت­بندی کرده است. سخن مشهور درباره نظر آگوستین این است که خود شر امری عدمی است و لذا در مورد شرور اخلاقی، عدم اراده به خیر عین شر محسوب می­شود. به این ترتیب، از نظر او قصد صحیح و یا ناصحیح ...  بیشتر