کلیدواژه‌ها = دین
کارکرد تجربة دینی در معنادهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز

دوره 20، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 91-110

10.52547/jipt.2021.213422.0

میترا عباس زادگان؛ امیر عباس علیزمانی؛ جلال پیکانی


دین و دینداران در نگاه صدرالمتألهین شیرازی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1393

ابراهیم نوئی؛ محمدمهدی باباپور گل افشانی


مدخلی بر تعدد رهیافت‌های جیمز به مسئلة تجربة دینی

دوره 11، شماره 4، دی 1390

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ اکرم مشهدی


رویکردی جامعه شناختی به مفهوم خدا

دوره 9، شماره 4، دی 1388

مجید موحد؛ مینا صفا