دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تطبیقی مؤلفه‌های پلورالیسم تفسیری در هرمنوتیک فلسفی و پایان‌ناپذیری تفسیر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.52547/jipt.2023.229532.1344

مریم علیزاده؛ حسین هاشم نژاد


تأملی بر آیات به ظاهر نافی عصمت انبیا و بررسی رویکرد تفسیری عرفا و متکلمان در رفع چالش پیرامون آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.52547/jipt.2023.229040.1330

شهلا رحمانی؛ سوسن آل رسول


تحلیل دیدگاه ابوالحسن عامری پیرامون جبر و اختیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.52547/jipt.2023.228243.1306

دکتر عین الله خادمی