کلیدواژه‌ها = وحدت وجود
فلسفة عرفان در نگرش ابن خلدون

دوره 23، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 99-116

10.48308/jipt.2023.103673

علی اکبر افراسیاب پور؛ حسین آریان


همخوانی توحید با وحدت وجود عرفانی

دوره 16، شماره 3، مهر 1395، صفحه 49-74

عبدالرضا سلامی زواره؛ سید اسماعیل سید هاشمی


سیر تطور مفهومی معرفتی تشکیک

دوره 11، شماره 4، دی 1390

منیرالسادات پورطولمی؛ فاطمه باقرپور


وجود شناسی از دیدگاه دوانی

دوره 9، شماره 4، دی 1388

حسین محمدخانی