ایمان و آمرزیدگی: تفسیر نوین مارتین لوتر

علی مرادی؛ مریم سالم

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97442

چکیده
  لوتر در نگرشِ الهیاتی و فلسفی ‎بسیار شبیه آگوستین و  توماس آکویناس آموزش دیده بود،  اما نظام الهیاتی آنها را در ارائة پاسخی دربارة چگونگی حصول آمرزیدگی ناکارآمد می‎دید، لذا با مراجعه به رسائل پولس بیان می‎کند که موفق به کشفِ تلقیِ جدیدی از آموزه ایمان و ارتباط آن با آمرزیدگی براساس کتاب مقدس شده است. او راه آمرزیدگی را  ...  بیشتر

چالش‌های درونی سلفیه در تنقیح مبانی کلامی‌‌و عقیدتی با محوریت پدیده تکفیر و جوانب آن

حمید ایماندار؛ حسین ظفری

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 59-84

چکیده
  تفسیر خاص از مفهوم تکفیر و توسعة مصادیق آن، از علل عمدة مشی افراط گرایانه سلفیة جهادی به شمار می‌‌رود.  باید تصریح نمود مبانی جریان مذکور در حوزة تنقیح مفهوم تکفیر، تضاد‌هایی عمده با آراء بزرگان جریان سلفی‌گری داشته و به واقع سبب بروز چالشی درونی در نظام کلامی‌ ‌و عقیدتی مکتب سلفیه شده است.  اعتقاد به جزئیت عمل جوارحی در تحقق ...  بیشتر

ماهیت ایمان از دیدگاه ابن عربی و کی‏یرکگور

سیدیدالله یزدان پناه؛ احمد رزمخواه

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1390

چکیده
  متفکران حوزه‏های گوناگون در بارة ایمان و سرشت آن به بیان دیدگاه‏های خود پرداخته و گاه نظریاتی در مقابل یکدیگر ابراز کرده‏اند. مقایسه و تطبیق این دیدگاه‏ها و بررسی آنها می‏تواند به روشنگری در باب ایمان کمک کند. در این جستار ماهیت ایمان از دیدگاه ابن عربی، از حوزة اسلامی و پدر عرفان نظری و کی‏یرکگور از حوزة مسیحیت بررسی و مقایسه می‌شود. ...  بیشتر

تعالی معنوی انسان در آموزه های مولانا

علیرضا خواجه گیر

دوره 8، شماره 4 ، دی 1387

چکیده
  در عرفان اسلامی، انسان، موجودی ذومراتب با ساحت‌های وجودی مختلف است که هر یک از آنها دریچه‌ای به وجود پر رمز و راز این معمای هستی است. در میان عارفان مسلمان، چهرة مولانا جلال‌الدین رومی در کشف رازهای درونی انسان و گشودن اسرار وجودی او بسیار برجسته است. مولوی با بهره گیری از تعالیم عمیق دینی و تجربیات عارفان پیش از خود و آمیختن آنها ...  بیشتر

ماهیت ایمان از دیدگاه محمد غزالی

قاسم کاکایی؛ لاله حقیقت

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  در منطق ادیان وحیانی، ایمان اساس نجات و رستگاری است. در نتیجه، پرسش از ماهیت ایمان و دغدغة فهم آن، امری مهم و ضروری می‌نماید. از سوی دیگر، متکلمان در طی تاریخ، رویکردهای متفاوت و گاه متعارضی در مورد آن ارائه کرده‌اند. از جمله برخی آن را از سنخ معرفت و تصدیق عقلی و در مقابل گروهی آن را امری عقل‌گریز می‌دانند، برخی آن را از جنس عمل تعریف ...  بیشتر