کلیدواژه‌ها = اراده
فرایند صدور فعل از دیدگاه غزالی

دوره 23، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 39-60

10.48308/jipt.2023.103849

زینب برخورداری؛ سیده مهدیه پورصالح امیری


عقل و ارادة الهی و نسبت بین آن دو از نظر ابن‌سینا و دکارت

دوره 20، شماره 3، مهر 1399، صفحه 21-40

10.52547/jipt.2020.97425

اکبر عروتی موفق؛ ابوالقاسم اسدی


ماهیت ایمان از دیدگاه ابن عربی و کی‏یرکگور

دوره 11، شماره 2، تیر 1390

سیدیدالله یزدان پناه؛ احمد رزمخواه


ماهیت ایمان از دیدگاه محمد غزالی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1387

قاسم کاکایی؛ لاله حقیقت