نقش توجه در تحقق ادراک حسی از منظر حکمت متعالیه ملاصدرا

مهدی زمانی

دوره 22، شماره 3 ، بهمن 1401، صفحه 1-26

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.227249.1268

چکیده
  این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌‌گیری از مقایسه و تطبیق، به تحلیل نقش مؤلفة «توجه» در ادراک حسی از منظر ملاصدرا می‌‌پردازد. ملاصدرا در باب ادراک حسی تقریرهای گوناگونی دارد. در همة ‌این تقریرها نقش توجه به‌‌عنوان ویژگی اساسی نفس انکارناپذیر است. ‌این نقش گویای ویژگی فعال نفس در ادراک حسی و سایر فرایندهای نفسانی است ...  بیشتر

بررسی تطبیقی"عوالم غیب مطلق" از منظر ابن‌عربی و د لئون

مریم السادات نوابی قمصری

دوره 22، شماره 3 ، بهمن 1401، صفحه 27-46

https://doi.org/10.52547/jipt.2023.227754.1287

چکیده
  الوهیت و ربوبیت دو مرتبه از مراتب غیبی هستی هستند که در هستی‌‌شناسی جایگاه خاصی دارند. مقالة حاضر پژوهش تطبیقی آراء ابن‌‌عربی و د لئون در موضوع عوالم غیب مطلق است. مراد از عوالم غیب مطلق در‌ این پژوهش، مرتبة الوهیت، به اعتبار وجه ذاتی و اسمائی، و مرتبة ربوبیت، به اعتبار وجه ذاتی، است که از منظر هستی‌‌‌شناسی مستقیماً با عالم عین ...  بیشتر

ارزیابی و نقد مبانی عقیدة پیناک در «تغییرپذیری خداوند» بر مبنای کلام امامیه

محمد ابراهیم ترکمانی

دوره 22، شماره 3 ، بهمن 1401، صفحه 47-68

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.227875.1293

چکیده
  ارتباط خداوند با انسان (و لوازم آن) همواره از مباحث مناقشه‌انگیز در میان الهی‌دانان بوده است. از مهم‌ترین شعب این بحث، مسئلة «تغییرپذیری» خداوند است. پیناک (از بنیان‌گذاران الهیات گشوده) معتقد است از آنجا که ـ بنا بر کتاب مقدس ـ خداوند همواره با جهان در ارتباط بوده است و همچنین تدبیر جهان متغیر منطقاً نیازمند مدبری است که بتواند ...  بیشتر

دلالت‌های اعتقادی و شبهات کلامی داستان موسی و خضر علیهم‌السلام

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

دوره 22، شماره 3 ، بهمن 1401، صفحه 69-94

https://doi.org/10.52547/jipt.2023.229455.1341

چکیده
  آیات 60 تا 82 سورة کهف، داستان ملاقات موسی و خضر علیهم‌السلام را گزارش کرده است. حوادثی که در مدت هم‌نشینی و مصاحبت این دو شخصیت الهی به وقوع پیوسته، موضوع بحث یا مستند برخی دیدگاه‌ها در علم فقه، اخلاق و تربیت، کلام و ... شده است. نوشتار حاضر که به سبک توصیفی تحلیلی سامان یافته، با بازخوانی وقایعی که در این ملاقات رخ داده، در پی استخراج ...  بیشتر

بررسی و نقد آراء ‌آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم پیرامون پلورالیزم دینی

میثم کهن ترابی

دوره 22، شماره 3 ، بهمن 1401، صفحه 95-118

https://doi.org/10.52547/jipt.2023.227979.1298

چکیده
  نظریة پلورالیزم دینی از جمله نظریه‌های متأخر به‌شمار می‌رود که با اهدافی متفاوت توسط پیروان آن، طرح و دنبال می‌‌شود. ‌این نظریه که مورد گفتگو و گاه مناقشه فراوان بوده، در تفسیر تسنیم نیز مفصلاً طرح و نقد شده است. تسلط نویسنده به ‌این نظریه و ارائة بحثی فراگیر که جنبه‌های مختلف ‌این نظریه را مورد واکاوی قرار می‌‌دهد و بهره‌گیری ...  بیشتر

تحلیل نظر سنایی دربارۀ رابطۀ عقل و شرع با تکیه بر حدیقه و قصاید

سید علی هاشمیان بجنورد؛ احمد خاتمی

دوره 22، شماره 3 ، بهمن 1401، صفحه 119-114

https://doi.org/10.52547/jipt.2023.228356.1309

چکیده
    یکی از دغدغه‌‌های اصلی سنایی، وجوه تقابل و اشتراک میان عقل و شریعت است. اظهار نظرهای متنوع و گوناگون سنایی دربارة عقل و شرع سبب شده است هم چنان که عده‌‌ای لقب حکیم بر وی نهاده‌‌اند، عده‌‌ای نیز او را شاعری متشرع به شمار آورند و‌‌ حتی گاهی او را در زمرۀ خردستیزان بدانند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این برداشت‌های متفاوت از دیدگاه ...  بیشتر

نقش حکومت و تربیت در تبیین شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی در آراء و اندیشه‌های فارابی

مریم صمدیه؛ محمد مهدی شمسی؛ علی صفرزاده ملکی

دوره 22، شماره 3 ، بهمن 1401، صفحه 145-164

https://doi.org/10.52547/jipt.2023.228242.1307

چکیده
  آراء و اندیشه‌های فارابی در تبیین شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی، با بررسی نقش مدینة‌ فاضله نمایان می‌شود. از نظر فارابی، وظیفة حکومت و مدینة فاضله،‌ ایجاد زمینة مناسب برای عادت‌ها و سنت‌های فاضله در شهرها و بین امت‌هاست که از طریق تعلیم و تربیت امکان‌پذیر می‌شود. در واقع در دیدگاه فارابی مدینه و حکومت می‌تواند شرایط تربیت صحیح ...  بیشتر