دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 71، آبان 1401، صفحه 1-186 
تحلیل عرفانى تمثل در قرآن کریم

صفحه 125-150

10.52547/jipt.2022.225984.1240

کنانه مصطفى؛ امیر جوان آراسته؛ رحمان بوالحسنی


ارزیابی نگاه حداقلی به زن در عبارات ملاصدرا

صفحه 151-174

10.52547/jipt.2022.226679.1252

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی؛ هادی ایزانلو