نویسنده = محمد غفوری نژاد
تعداد مقالات: 214
3. وظیفه‌گرایی و اصل مسئولیت معرفتی در دنیای سایبری

دوره 14، شماره 4، زمستان 1393

حسین زحمتکش؛ یعقوب جوادی


5. گفتمان اصلاحگرایی یا اعتزال معاصر رویکردی انتقادی به ادعای وجود مکتب نو معتزله

دوره 14، شماره 4، زمستان 1393

سهیلا پیروزفر؛ محمدحسن رستمی؛ حسن سرنوشه فرهانی


6. میرداماد و وجود و ماهیت

دوره 14، شماره 4، زمستان 1393

غزاله نویسی؛ رضا اکبریان


8. ارزیابی دیدگاه مکتب تفکیک در باب وجود واشاره به برخی مبانی آن

دوره 14، شماره 3، پاییز 1393

سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی‌‌؛ رضا سلیمانی


10. نظریه تناسخ و رویکرد شیخ علاءالدوله سمنانی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1393

لادن صالحین؛ ابوالفضل محمودی


12. بررسی پیامدهای کلامی‌‌حسن و قبح عقلی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1393

زکریا بهارنژاد؛ فاطمه کاظمی


14. نظریة ابداعی ابن‌سینا در علیت و ریشه‌های قرآنی آن

دوره 14، شماره 3، پاییز 1393

سیدرضا(زهیر) حسینی لواسانی؛ رضا اکبریان


15. روش کلام نقلی از دیدگاه سید بن طاوس

دوره 14، شماره 2، تابستان 1393

مهدی کریمی مهدی کریمی؛ رضا برنجکار


16. نقد و بررسی رویکرد صامت انگارانه به متن

دوره 14، شماره 2، تابستان 1393

ولی ا.. نصیری؛ رحیم دهقان سیمکانی؛ قاسم پورحسن قاسم پورحسن


17. تمایزات مبنایی دیدگاه شیعه‌امامیه با دیدگاه‌های فرجام‌گرایانه ‌متأخر

دوره 14، شماره 2، تابستان 1393

سیده مونا علوی معینی؛ مهناز امیرخانی


18. نظریة اخلاقی ملاصدرا

دوره 14، شماره 2، تابستان 1393

حسین اترک


19. ارزیابی راه‌حل‌های اندیشمندان اسلامی در مواجهه با تزاحم تکالیف اخلاقی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1393

عین اله خادمی؛ علی حیدری علی حیدری؛ کبری عباسی نیا


22. نقد و ارزیابی نظریة اعتدال در اخلاق

دوره 14، شماره 1، بهار 1393

حسین اترک؛ مریم خوشدل روحانی


24. تهذیب و تزکیة نفس در دیدگاه ابنسینا و راههای حصول آن

دوره 14، شماره 1، بهار 1393

شهناز شهریاری نیسیانی؛ محمد نجفی


25. امکان معرفت از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 1، بهار 1393

حمیدرضا خادمی؛ سیدحسن حسینی