کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
نفس شناسی سینوی و صدرایی؛ در واکاوی تعریف نفس

دوره 21، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 37-64

10.52547/jipt.2021.221109.1048

پریسا طاهری والا؛ عباس جوارشکیان؛ علیرضا کهنسال


چگونگی سلوک عرفانی از منظر ابن‌سینا

دوره 21، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 133-154

10.52547/jipt.2021.221090.1047

حسین حاتم وند؛ حسین فلسفی؛ علی فتح الهی


نحوة فاعلیت خداوند در عالم از نظر ابن‌سینا

دوره 20، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 23-44

10.52547/jipt.2021.212670.0

آذر سپهوند؛ محمدحسین ایراندوست؛ اسماعیل علی‌خانی


عقل و ارادة الهی و نسبت بین آن دو از نظر ابن‌سینا و دکارت

دوره 20، شماره 3، مهر 1399، صفحه 21-40

10.52547/jipt.2020.97425

اکبر عروتی موفق؛ ابوالقاسم اسدی


نظریة ابداعی ابن‌سینا در علیت و ریشه‌های قرآنی آن

دوره 14، شماره 3، مهر 1393

سیدرضا(زهیر) حسینی لواسانی؛ رضا اکبریان


امکان معرفت از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 1، فروردین 1393

حمیدرضا خادمی؛ سیدحسن حسینی


رابطة خدا با جهان در اندیشة ارسطو و ابن‌سینا

دوره 12، شماره 3، مهر 1391

علی محمد ساجدی؛ یدالله رستمی


مشاییان و نظریة مثُل

دوره 9، شماره 4، دی 1388

محمد علی تیوای