نمایه نویسندگان

آ

 • آیار، جواد تحلیل و نقد فلسفی-کلامی‌‌گناه نخستین در‌ اندیشة آگوستین، آنسلم و ادو [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 65-86]
 • آبدار، اعظم بررسی استناد به آیات قرآن در مباحث کلامی کتاب احقاق‌الحق از منظر سیاق (مورد مطالعه رؤیت خدا) [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • آیت اله زاده شیرازی، سید محمد حسن بررسی راه حل باربور برای حل تعارض بین علم و دین با توجه به تقریر کارول از این تعارض2 [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 105-120]
 • آراسته، امیر جوان تحلیل عرفانى تمثل در قرآن کریم [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 125-150]
 • آزادی، محسن رابطة علم و دین در مسئلة پیدایش انسان از دیدگاه تفسیر المنار و المیزان [دوره 14، شماره 4، 1393]
 • آزادپرور، مهدی بررسی عقل از دیدگاه ملاصدرا و میرزا مهدی اصفهانی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 1-18]
 • آقاجانی، علی تأملی در صورت بندی رهیافت های «قلمرو دین»و طرح رهیافت مطلوب [دوره 18، شماره 4، 1396، صفحه 87-106]
 • آل رسول، سوسن تأملی بر آیات به ظاهر نافی عصمت انبیا و بررسی رویکرد تفسیری عرفا و متکلمان در رفع چالش پیرامون آن [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیمی دینانی، غلامحسین تبیین فلسفی «وحی» از دیدگاه ابونصر فارابی [دوره 11، شماره 4، 1390]
 • ابراهیمی فخاری، آزاده قواعد فلسفی و چیستی‌شناسی توحید ربوبی درتفسیر المیزان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 39-52]
 • ابراهیم نژاد، محمدرضا اعجاز تشریعی قرآن [دوره 10، شماره 3، 1389]
 • ابراهیم نژاد، محمدرضا مقاله « جایگاه آیه‌ی نور در فلسفه اسلامی» [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • ابراهیمی ورکیانی، محمد مبانی فلسفی کلامی جنگ و جهاد از منظر ادیان [دوره 6، شماره 1، 1385]
 • ابراهیمی ورکیانی، محمد مبانی فلسفی - کلامی جنگ و جهاد از منظر ادیان [دوره 5، شماره 3، 1384]
 • ابراهیمی ورکیانی، محمد مبانی فلسفی - کلامی جنگ و جهاد از منظر ادیان [دوره 5، شماره 4، 1384]
 • اترک، حسین وظایف‌ اخلاقی در دیدگاه دیوید راس [دوره 8، شماره 4، 1387]
 • اترک، حسین چیستی دروغ [دوره 9، شماره 3، 1388]
 • اترک، حسین تحلیل‌های نادرست از قاعدة اعتدال ارسطو [دوره 13، شماره 1، 1392]
 • اترک، حسین نقد و ارزیابی نظریة اعتدال در اخلاق [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • اترک، حسین نظریة اخلاقی ملاصدرا [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • اترک، حسین نقد و بررسی ادعای احمد الکاتب در امامت جعفر [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 117-134]
 • اجتهادیان، حسین رابطه معرفت عقلی و قلبی در تصوف عقلانی غزالی [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 46-72]
 • احتشامی، علی حسین سبک زندگی و موانع آن در نهج البلاغه [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 111-132]
 • احتشامی نیا، محسن منابع و گستره علم امام در «مشارق انوارالیقین بُرسی» [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 99-126]
 • احسن، مجید مسئله ثبات شخصیت در چارچوب نظریه حرکت جوهری نفس [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 148-172]
 • احسن، مجید بررسی تعارض سینوی در مسئله اتحاد عاقل و معقول [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 29-42]
 • احسن، مجید بررسی انتقادی دیدگاه نائینی پیرامون ضرورت علّی در پرتو حکمت متعالیه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 1-22]
 • احمدی، حسین بررسی رابطه باید و هست در دیدگاه محقق اصفهانی [دوره 16، شماره 2، 1395، صفحه 43-60]
 • احمدی، سید حسن سرگذشت اثولوجیا [دوره 8، شماره 1، 1387]
 • احمدی آشتیانی، فرهاد کاربست رویکرد تعلیق پدیدارشناختی در فهم قرآن؛ نگره‌ای نو به مفهوم «امامت» بر اساس آیة 79 سورة حجر [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 139-160]
 • احمدحسینی، سیدنصیر ذهن و هوش مصنوعی از دیدگاه سرل [دوره 6، شماره 2، 1385]
 • احمدی زاده، حسن بررسی سه تقریر نوصدرایی از تبیین ملاصدرا درخصوص نفی شریک از خداوند [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 59-78]
 • احمدی شکوهی، فاطمه تأثیر تقریرات نوین برهان غایت‌شناختی بر آنتونی فلو [دوره 9، شماره 3، 1388]
 • اخگر، محمد علی تفاوت‌های اساسی در رویکرد استاد مطهری و علامه جعفری به مساله‌ی معنای زندگی. [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 93-114]
 • اخلاق، سید حسن فارابی و ماکیاولی [دوره 9، شماره 2، 1388]
 • اخویان، محمدعلی بررسی تطبیقی صفات خبری از دیدگاه علامه جوادی آملی و قاضی عبدالجبارمعتزلی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-132]
 • ایراندوست، محمدحسین نحوة فاعلیت خداوند در عالم از نظر ابن‌سینا [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • ارجمند منش، سمانه علم پیشین الهی و اختیار آدمی از دیدگاه فیلسوف مسلمان، ملاصدرا [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 47-68]
 • ارشادی نیا، محمدرضا جهان‌شناسی یگانه‌انگار در پرتو حکمت متعالیه [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • ارشادی نیا، محمدرضا برهان شهود مُثل بر اتحاد عاقل و معقول در دیدگاه حکیم سبزواری با رویکرد تبیینی و پاسخ به ایرادها [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 41-58]
 • ازادپرور، مهدی شناخت پذیری صفات الهی و معناشناسی آن از منظر ملاصدرا [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 1-16]
 • ایزانلو، هادی ارزیابی نگاه حداقلی به زن در عبارات ملاصدرا [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 151-174]
 • ایزدی، محسن حدوث عالم از دیدگاه صدرالمتألهین و تطبیق آن با آیات و روایات [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • اسدی، ابوالقاسم بررسی تطبیقی اراده الهی از دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • اسدی، ابوالقاسم عقل و ارادة الهی و نسبت بین آن دو از نظر ابن‌سینا و دکارت [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 21-40]
 • اسدی، محمد رضا بررسی تطبیقی زیبایی عالم و مسئلة شرور از دیدگاه فلوطین و مولوی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 29-56]
 • اسدی، مهدی بررسی انتقادی نسبت تجرد ادراک با ثبات تغیر [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 57-78]
 • اسداللهی، خدابخش بازتاب اندیشه های کلامی شیعه در آثار سنایی غزنوی [دوره 7، شماره 2، 1386]
 • اسداللهی، لیلا معاد جسمانی از دیدگاه حکیم سبزواری [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 19-36]
 • اسدی کتیگری، فاطمه بررسی و تحلیل کلامی- فلسفی بازسازی بدن آدمی در آخرت ( با التفات به مسئلة "عَجبُ الذَّنب" ) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 111-134]
 • اسدی گرمارودی، محمد عرفان در سخنان معصومین [دوره 6، شماره 2، 1385]
 • اسدللهی، خدابخش اندیشة توحیدی در آثار سنایی [دوره 10، شماره 2، 1389]
 • اسفندیار، قدیر معناشناسی واژگان«عقل» و «تفکر» در ارتباط با مفهوم «فطرت» در قرآن [دوره 13، شماره 2، 1392]
 • اسلامی، حسین تحلیل و تبیین «تحقّق خارجی ماهیت» [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 1-18]
 • اسلامی، زینب بازنگاهی معاصر به فلسفة ریاضیات هگل [دوره 10، شماره 4، 1389]
 • اسلامی، سیدمحسن بررسی مفهوم فلسفة اسلامی در آثار شهید مطهری [دوره 12، شماره 4، 1391]
 • اسماعیلی، حیدر مقایسة اصول اخلاقی مطرح در قرآن و عهدین [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 67-90]
 • اسماعیلی، محمدعلی بازخوانی پایة گزاره‌های عقل عملی در اندیشة شهیدصدر [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 133-156]
 • اسماعیلی، مهران بررسی تطبیقی آیات امامت در تفاسیر امامیه و زیدیه تا پایان دوره آل بویه [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 63-80]
 • اسمعیلی، مسعود انحصار علم تأویل اعلی در امیرالمؤمنین علی (ع) از منظر عرفان اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 91-110]
 • اصلانی، محسن چیستی صادر اوّل، ادله و لوازم فلسفی آن در فلسفه ملاصدرا [دوره 12، شماره 4، 1391]
 • اطهری، سیدحسین چیستی فلسفه سنت‌گرایی با تکیه بر آرای دکتر سیدحسین نصر: مضامین، دلالت‌ها و بنیان‌ها [دوره 13، شماره 3، 1392]
 • افشارپور، مجتبی قوای ادراکی باطنی در حکمت متعالیه؛ از پنجگانه انگاری تا یگانگی با نفس [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 79-102]
 • اکبری، رضا رویکردهای مختلف به مسئلة وجود خداوند و نگاه ابن‌سینا به قرینه‌گروی [دوره 10، شماره 4، 1389]
 • اکبری، رضا ویژگی های طالب فلسفه اولی از منظر فیلسوفان مسلمان [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 23-46]
 • اکبری، مجید ارزش‌شناسی در فلسفة ارسطو [دوره 9، شماره 3، 1388]
 • اکبری، مجید نسبت اخلاق و سیاست در اندیشۀ ارسطو [دوره 9، شماره 4، 1388]
 • اکبریان، رضا وجود رابط از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی [دوره 8، شماره 1، 1387]
 • اکبریان، رضا تجرد خیال و لوازم فلسفی و کلامی آن [دوره 8، شماره 2، 1387]
 • اکبریان، رضا بررسی رویکرد انتقادی فیض کاشانی به «قیامت» در نظام فلسفی صدرایی [دوره 9، شماره 2، 1388]
 • اکبریان، رضا نظریة سهروردی در باب علیت و تأثیر آن بر محقق دوانی و میرداماد [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • اکبریان، رضا نظر علامه طباطبائی در باب تمایز وجود و ماهیت و نقش آن در تقریر برهان صدیقین [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • اکبریان، رضا چیستی صادر اوّل، ادله و لوازم فلسفی آن در فلسفه ملاصدرا [دوره 12، شماره 4، 1391]
 • اکبریان، رضا نظریة ابداعی ابن‌سینا در علیت و ریشه‌های قرآنی آن [دوره 14، شماره 3، 1393]
 • اکبریان، رضا میرداماد و وجود و ماهیت [دوره 14، شماره 4، 1393]
 • اکبریان، رضا وجود ذهنی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) [دوره 13، شماره 2، 1392]
 • اکبریان، رضا تمایز ابن سینا و سهروردی در تمایز وجود و ماهیت [دوره 16، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • اکبریان، رضا مبانی فلسفی بساطت الهی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 21-45]
 • اکبریان، رضا «اصالت وجود یا اصالت ماهیّت؛ نزاعی لفظی یا معنوی؟» [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • اکبریان، رضا مبانی فلسفی فارابی در شکل دهی به نظریة رئیس اول مدینه [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 111-128]
 • اکبریان، سید محمد استدلال گرایی ناواقع گرایانه؛ نقد مبانی معرفت شناختی نظریه عقلانیت و معنویت [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 135-150]
 • اکبرزاده، حوران بررسی روش فلسفی ملاصدرا در مسئلۀ علم الهی [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • اکبرزاده، حوران بررسی و تحلیل کلامی- فلسفی بازسازی بدن آدمی در آخرت ( با التفات به مسئلة "عَجبُ الذَّنب" ) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 111-134]
 • اکبر مسگری، احمد علی معرفی اومانیسم در اندیشة مارسیلیو فیچینو [دوره 8، شماره 1، 1387]
 • الیاسی، محمد قاسم سعادت حقیقی از دیدگاه ملاصدرا(ره) [دوره 5، شماره 2، 1384]
 • الیاسی، محمد قاسم سعادت حقیقی از دیدگاه ملاصدرا(ره) [دوره 8، شماره 3، 1387]
 • اله‌وردی، حسین ارزیابی میزان توجیه‌پذیری و صدقِ نظریات اعجاز قرآن در نظریه‌های کلاسیک معرفت‌شناسی [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 15-48]
 • امامی، طیبه سنخ شناسی خودآگاهی در فلسفه‌ی صدرایی [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • ایمانی، علی اکبر تحلیل اعتباریت ماهیت در حکمت متعالیه [دوره 6، 3-4، 1385]
 • ایمانی خوشخو، محمد رسول تأیید عیسی(ع) به روح القدس در قرآن کریم و مسیح‌شناسی مبتنی برآگاهی شلایرماخر [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 65-86]
 • ایماندار، حمید نگاهی نو به نظریة نسبیت اخلاق از منظر قرآن کریم [دوره 11، شماره 2، 1390]
 • ایماندار، حمید آلوسی و برزخی میان اشعریت و سلفی گری با محوریت بررسی اندیشه وی در مبحث صفات خبریه [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 73-96]
 • ایماندار، حمید سلفی گری در اندیشه کلامی جماعت اخوان المسلمین [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 121-150]
 • ایماندار، حمید چالش‌های درونی سلفیه در تنقیح مبانی کلامی‌‌و عقیدتی با محوریت پدیده تکفیر و جوانب آن [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 59-84]
 • امید، مسعود بازخوانی نظریة شک دکارت [دوره 8، شماره 3، 1387]
 • امید، مسعود مقایسة نظریة علم تصدیقیِ یقینی سینوی و نظریة معرفت در معرفت شناسی جدید [دوره 9، شماره 4، 1388]
 • امیرخانی، مهناز تمایزات مبنایی دیدگاه شیعه‌امامیه با دیدگاه‌های فرجام‌گرایانه ‌متأخر [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • امین، فاطمه نسبت اخلاق و سیاست در اندیشۀ ارسطو [دوره 9، شماره 4، 1388]
 • امین بیدختی، حنیف اهمیت تاریخی و فلسفی دانشنامة علایی و بی‌جایگاهی آن در ابن‌سیناپژوهی معاصر با نگاهی به واپسین چاپ آن [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 111-132]
 • امین‌زارعین، موسی‌الرضا جایگاه انسان در هستی از نگاه آقانجفی (ره) [دوره 11، شماره 2، 1390]
 • انصاری، مریم بررسی مبانی معرفت ودلالت‌های تربیتی آن در اندیشة امام خمینی«ره» [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • انصاری چشمه، محمد حسین حسن و قبح ذاتی و قانون طبیعی؛ تحلیل و مقایسة مؤلفه‌ها و میزان کارآمدی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 49-70]
 • اهل سرمدی، نفیسه از قوة خیال تا حضرت مثال (جایگاه مُثُل معلقه در فلسفۀ سهروردی) [دوره 9، شماره 1، 1388]
 • اهل سرمدی، نفیسه بررسی مبانی معرفت ودلالت‌های تربیتی آن در اندیشة امام خمینی«ره» [دوره 11، شماره 3، 1390]

ب

 • بابایی، علی پدیداری آفرینش‌های هنری بر اساس نظر نهایی در نفس شناسی صدرایی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 67-84]
 • باباپورگل افشانی، محمدمهدی استدلال گرایی ناواقع گرایانه؛ نقد مبانی معرفت شناختی نظریه عقلانیت و معنویت [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 135-150]
 • باباپور گل افشانی، محمدمهدی دین و دینداران در نگاه صدرالمتألهین شیرازی [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • باباپور گل افشانی، محمدمهدی تأثیر انسان‌شناسی برحکومت دینی از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی زید عزه [دوره 14، شماره 4، 1393]
 • باباپور گل افشانی، محمدمهدی معناشناسی واژگان«عقل» و «تفکر» در ارتباط با مفهوم «فطرت» در قرآن [دوره 13، شماره 2، 1392]
 • باباپور گل افشانی، محمد مهدی بررسی تطبیقی‌اندیشه‌های کلامی‌‌ابن‌تیمیه با شیعیان اثنی عشری با تکیه بر روایات ام سلمه(س) از رسول خدا(ص) [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]
 • بابادی، فرنوش رمزگشایی از جایگاه مسئلة اتحاد عاقل به معقول در فلسفة ابن‌سینا [دوره 14، شماره 3، 1393]
 • بیات، محمدرضا ارزیابی نظریه لوئیس پویمن درباره اخلاق‌باور [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 109-128]
 • بیات، محمدرضا ارزیابی تجربة زیبایی در افلاطون به مثابه تجربه‌ای مینوی با تکیه بر دیدگاه رودلف اتو [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 77-100]
 • بادپا، علی حدوث عالم از دیدگاه صدرالمتألهین و تطبیق آن با آیات و روایات [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • بادینده، هاله تحلیل و نقد نگرش محمد شحرور دربارة سنت نبوی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 87-110]
 • باروتی، مریم مبانی فلسفی بساطت الهی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 21-45]
 • باقری، محمدرضا ارزش معرفت از نگاه لیندا زاگزبسکی [دوره 16، شماره 2، 1395، صفحه 125-146]
 • باقرپور، فاطمه سیر تطور مفهومی معرفتی تشکیک [دوره 11، شماره 4، 1390]
 • بحرانی، صدیقه بررسی تطبیقی زیبایی عالم و مسئلة شرور از دیدگاه فلوطین و مولوی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 29-56]
 • بختیار نصرآبادی، حسنعلی بررسی مبانی معرفت ودلالت‌های تربیتی آن در اندیشة امام خمینی«ره» [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • بدری، احمد معرفت شناسی دینی در اندیشة مولوی: برداشتی روش‌شناسانه از اولین حکایت مثنوی [دوره 13، شماره 2، 1392]
 • برزگرنژاد، ثریا سبک زندگی و موانع آن در نهج البلاغه [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 111-132]
 • برنجکار، رضا بررسی معقولیت دلالت کرامت (وقایع خارق عادت دینی) در تطبیق میان اسلام و مسیحیت [دوره 13، شماره 1، 1392]
 • برنجکار، رضا حقیقت تحدیث و رابطة آن با نبوت [دوره 13، شماره 4، 1392]
 • برنجکار، رضا روش کلام نقلی از دیدگاه سید بن طاوس [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • بطحایی، سید حسن دیدگاه لایب‌نیتس دربارة اختیار انسان و نقد آن از نظر علامه طباطبایی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 39-64]
 • بینای مطلق، سعید مسئلة یگانگی فضیلت در فلسفة افلاطون [دوره 9، شماره 3، 1388]
 • بینای مطلق، سعید ایرادهای ارسطو به ایده‌های افلاطونی [دوره 12، شماره 1، 1391]
 • بنیانی، محمد هیولای اولی ، معقول اول یا ثانی فلسفی در حکمت متعالیه؟ [دوره 18، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • بنی حسن، علی اصغر بررسی تطبیقی‌اندیشه‌های کلامی‌‌ابن‌تیمیه با شیعیان اثنی عشری با تکیه بر روایات ام سلمه(س) از رسول خدا(ص) [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]
 • بهارنژاد، ذکریا تجدد امثال از دیدگاه اشاعره و مولانا [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 17-36]
 • بهارنژاد، زکریا بررسی رابطة عدالت و سعادت از دیدگاه ارسطو [دوره 12، شماره 3، 1391]
 • بهارنژاد، زکریا فضیلت از دیدگاه فارابی [دوره 13، شماره 3، 1392]
 • بهارنژاد، زکریا رابطة عدالت و سعادت از دیدگاه فارابی [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • بهارنژاد، زکریا بررسی پیامدهای کلامی‌‌حسن و قبح عقلی [دوره 14، شماره 3، 1393]
 • بهارنژاد، زکریا معاد جسمانی از دیدگاه حکیم سبزواری [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 19-36]
 • بهارنژاد، زکریا تحلیل و نقد اشکالات نظریه شبح [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • بهارنژاد، زکریا مقایسه شک امام محمد غزالی و رنه دکارت [دوره 6، 3-4، 1385]
 • بهارنژاد، زکریا بررسی مفهوم جوهر از دیدگاه ارسطو [دوره 5، شماره 1، 1384]
 • بهانژاد، زکریا بررسی و دفاع از نظریه اصالت وجود [دوره 5، شماره 3، 1384]
 • بهشتی، احمد امکان تحصیل معرفت اطلاقی و نفس الامری در حکمت متعالیه [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • بهلولی فسخودی، محسن نقد و تحلیل آموزش برمبنای اشراق الهی در فلسفة زبان آگوستین [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 41-60]
 • بوالحسنی، رحمان تحلیل عرفانى تمثل در قرآن کریم [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 125-150]
 • بوذری نژاد، یحیی تبیین فلسفی معجزه و کرامت از دیدگاه سهروردی [دوره 11، شماره 4، 1390]

پ

 • پارسایی، جواد بررسی گستره براهین قاعده الواحد [دوره 13، شماره 4، 1392]
 • پرچم، اعظم بررسی استناد به آیات قرآن در مباحث کلامی کتاب احقاق‌الحق از منظر سیاق (مورد مطالعه رؤیت خدا) [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • پرچم، اعظم هدفمندی حیات بشر از دیدگاه قرآن وعهدین [دوره 12، شماره 3، 1391]
 • پرچمی، داود اعتقاد دانشجویان به لیبرالیسم، علل و پیامدهای آن [دوره 10، شماره 1، 1389]
 • پیرهادی، علی بررسی تطبیقی صفات خبری از دیدگاه علامه جوادی آملی و قاضی عبدالجبارمعتزلی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-132]
 • پیرهادی، محسن تحلیل و بررسی تفسیراشعری وصدرائی از حقیقت کلام خداوند [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 63-82]
 • پیروزفر، سهیلا گفتمان اصلاحگرایی یا اعتزال معاصر رویکردی انتقادی به ادعای وجود مکتب نو معتزله [دوره 14، شماره 4، 1393]
 • پژوهنده، امیر دوازدهمین امام، از توهم تا واقعیت؛ نقدی بر احسان الهی ظهیر [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 109-130]
 • پیشگر، زری هرمنوتیک و تاویل [دوره 5، شماره 3، 1384]
 • پیشگر، زری مبانی و اصول انسان شناختی اسلامی‌‌و دلالت‌های آن در سبک زندگی خانوادگی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 83-110]
 • پیکانی، جلال کارکرد تجربة دینی در معنادهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 91-110]
 • پناه لو، عمران منابع و گستره علم امام در «مشارق انوارالیقین بُرسی» [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 99-126]
 • پورالخاص، شکراله ارتباط معناداری زندگی با اعتقاد به خدا از منظر مولانا [دوره 12، شماره 4، 1391]
 • پور حسن، قاسم تحلیل و تبیین «تحقّق خارجی ماهیت» [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 1-18]
 • پورسینا، میترا (زهرا) رابطه معرفت عقلی و قلبی در تصوف عقلانی غزالی [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 46-72]
 • پورطولمی، منیرالسادات تأثیر عرفان نظری در پی‌ریزی قاعدة بسیط‌الحقیقه [دوره 7، شماره 3، 1386]
 • پورطولمی، منیرالسادات تأثیر عرفان نظری در پی‌ریزی قاعدة بسیط الحقیقه [دوره 7، شماره 4، 1386]
 • پورطولمی، منیرالسادات سیر تطور مفهومی معرفتی تشکیک [دوره 11، شماره 4، 1390]

ت

 • ترکمانی، محمد ابراهیم ارزیابی و نقد مبانی عقیدة پیناک در «تغییرپذیری خداوند» بر مبنای کلام امامیه [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 47-68]
 • تقیان ورزنه، رضا بررسی پیشینه نظریه مکمل در باب علم و دین [دوره 6، شماره 2، 1385]
 • تیوای، محمد علی مشاییان و نظریة مثُل [دوره 9، شماره 4، 1388]
 • توازیانی، زهره مقایسة دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا در تبیین موضوع فلسفه و رابطة آن با مسائل فلسفی [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • تورانی، اعلا تحلیلی بر رابطة هرمنوتیک روشی و فلسفی با تأویل و تفسیر قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1389]
 • توکلی، فاطمه (مهناز) رابطه معرفت عقلی و قلبی در تصوف عقلانی غزالی [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 46-72]

ج

 • جان محمدی، محمدتقی عقل فعال ابن سینا در نظر توماس آکوئیناس [دوره 8، شماره 4، 1387]
 • جاهد، محسن صورت‌بندی گزاره‌های موجهه نزد خونجی در منطق موجهات زمانی جدید [دوره 13، شماره 3، 1392]
 • جاهد، محسن تبیین و نقد مواجهة نجفی اصفهانی با نظریة تکامل داروین [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 19-38]
 • جاهد، محسن چالش دوگانگی وحدت یا کثرت نوعی انسان در آراء ملاصدرا [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 103-124]
 • جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهرة مبانی انسان‌شناسی پست مدرنیسم و دلالت‌های تربیتی آن [دوره 10، شماره 2، 1389]
 • جباره ناصرو، محبوبه جاودانگی انسان، مبانی و اقسام آن در آثار عطار [دوره 10، شماره 1، 1389]
 • جباره ناصرو، محبوبه بررسی تطبیقی ارتباط مرگ و گناه در آثار آگوستین قدیس و ملاصدرا [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 37-62]
 • جعفری، فاطمه نقد و بررسی ادعای احمد الکاتب در امامت جعفر [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 117-134]
 • جعفری، فاطمه تبیین معنای صفات اربعة الهی"الاول و الاخر و الظاهر و الباطن" دررویکرد عقلی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 1-28]
 • جعفری اشکاوندی، مجتبی پیدایش کثرات از واحد از منظر آکوئیناس و ملاصدرا [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 23-44]
 • جعفری فشارکی، محمد بررسی پذیرش حاکمیت اراده در ایقاعات در حقوق ایران و انگلیس [دوره 6، 3-4، 1385]
 • جلالی، سید مجتبی هستی شناسی و آثار اعتقاد به ملکوت از منظر قرآن [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 83-110]
 • جلالی، علی رضا نظریه معرفت شناسی ابن حزم [دوره 16، شماره 2، 1395، صفحه 19-42]
 • جلالی تهرانی، سید حسام الدین بررسی راه حل باربور برای حل تعارض بین علم و دین با توجه به تقریر کارول از این تعارض2 [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 105-120]
 • جلالی شیجانی، جمشید چیستی انسان و مراتب کمال وجودی او نزد عین القضات همدانی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 65-86]
 • جلیلی، رضا تحلیل انتقادی آراء ابن‌تیمیه بر انگاره عرفانی «اعیان ثابته» [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 147-170]
 • جمشیدی، محمدحسین نگرشی بر اندیشة کلامی- سیاسی آل‌نوبخت(با تکیه بر نظریة امامت) [دوره 13، شماره 1، 1392]
 • جمشیدی، محمدصادق بررسی مبانی و پیامدهای فلسفی- کلامی، نسبیت‌گرایی اخلاقی از نگاه قرآن و روایات [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 87-108]
 • جوادی، یعقوب وظیفه‌گرایی و اصل مسئولیت معرفتی در دنیای سایبری [دوره 14، شماره 4، 1393]
 • جوادی، محسن معناشناسی حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان [دوره 5، شماره 2، 1384]
 • جوادی، محسن عذاب جهنم: دائمی یا موقت؟ بررسی و نقد دلایل انقطاع عذاب اخروی [دوره 8، شماره 2، 1387]
 • جوادی، محسن معناشناسی حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان [دوره 8، شماره 3، 1387]
 • جوارشکیان، عباس نفس شناسی سینوی و صدرایی؛ در واکاوی تعریف نفس [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 37-64]

چ

 • چم سورکی، بهرام جایگاه هنر در‌اندیشۀ ابن‌سینا و نسبت آن با عقل و عرفان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-146]
 • چنگی آشتیانی، مهری بازخوانی پایة گزاره‌های عقل عملی در اندیشة شهیدصدر [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 133-156]

ح

 • حاتمی، محمدمهدی نقد رویکرد معرفتی چرچلندها در بحث از ماتریالیسم حذف‌گرا [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 41-60]
 • حاتم وند، حسین چگونگی سلوک عرفانی از منظر ابن‌سینا [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 133-154]
 • حاجی ربیع، مسعود چیستی معنا در منظر ابن‌عربی و علامه طباطبایی [دوره 13، شماره 4، 1392]
 • حاجی ربیع، مسعود محکم و متشابه در‌اندیشة ابن‌عربی و علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 3، 1393]
 • حاجی ربیع، مسعود مبانی تاویل در مکتب ابن عربی و نظرگاه علامه طباطبایی [دوره 15، شماره 2، 1394، صفحه 77-100]
 • حاجی ربیع، مسعود بررسی منشأ تعین اختیار در اعیان ثابته [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 71-90]
 • حاجی ربیع، مسعود تأویل در ‌اندیشة ابن عربی و ابن‌سینا [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 85-102]
 • حامدی، مرتضی لذت و الم اخروی در فلسفة سینوی [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • حجت، مینو امکان تقریبی آراء هراکلیتوس و صدرالمتالهین در باب صیرورت [دوره 6، 3-4، 1385]
 • حجتی زاده، راضیه بررسی اجمالی جلوه‌های شناخت و تربیت در عرفان اسلامی [دوره 15، شماره 3، 1394، صفحه 109-134]
 • حداد، وحیده قوة واهمه و نسبت آن با سایر قوای نفس با تأکید بر آراء ابن‌سینا [دوره 11، شماره 4، 1390]
 • حیدری، حسین حسـن و قبـح عقـلی‏ و سرشت خدایی انسان در مکاتب‌کلامی و اندیشة مولوی [دوره 12، شماره 1، 1391]
 • حیدری نوری، رضا مبانی ذات‌گرایی شهود عرفانی در تفکر اشراقی [دوره 12، شماره 1، 1391]
 • حسنی، حمید تمایز ابن سینا و سهروردی در تمایز وجود و ماهیت [دوره 16، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • حسینی، حمید سبک زندگی و موانع آن در نهج البلاغه [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 111-132]
 • حسینی، سید احمد از منطق 9 بخشی به منطق 10 بخشی: بررسی سیر تطور آثار منطقی ابن سینا [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 129-148]
 • حسینی، سیدحسن امکان معرفت از دیدگاه ابن‌سینا [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • حسینی، سید قاسم بررسی مفهوم «فطری بودن خداشناسی» در مکتب تفکیک (با تکیه بر دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی و شیخ محمود حلبی) [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 63-82]
 • حسینی، سیدمحسن تأملی بر هویت فلسفه به مثابه حکمت در رساله الجمع بین رأیی الحکیمین فارابی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]
 • حسینی، سید محمد ارزش‌شناسی در فلسفة ارسطو [دوره 9، شماره 3، 1388]
 • حسن پور، علیرضا حکمت صدرایی و جنسیت انسانی:تحلیلی بر پایه برخی مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت شناختی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • حسین پور، غلامرضا بررسی و نقد تفسیر کریپکی از استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین [دوره 10، شماره 3، 1389]
 • حسن زاده، سعید ویژگی های طالب فلسفه اولی از منظر فیلسوفان مسلمان [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 23-46]
 • حسن زاده، صالح نقد و بررسی اهم تقاریر برهان وجودی در فلسفة غرب [دوره 8، شماره 4، 1387]
 • حسن زاده، صالح رابطه سنت گرایی با معرفت دینی [دوره 16، شماره 2، 1395، صفحه 61-86]
 • حسن زاده، صالح سیرتطورمفهوم خدا در فلسفه غرب از هابزتانیوتن [دوره 6، 3-4، 1385]
 • حسن زاده، صالح تحلیل و نقد برداشت کانت از خدا [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 81-104]
 • حسن زاده، صالح بررسی تطبیقی مبانی نظری امام خمینی (ره) و رشیدرضا درحکومت اسلامی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 131-158]
 • حسن‌زاده، صالح فهم و برداشت مولانا از خدا، جهان، انسان [دوره 9، شماره 1، 1388]
 • حسن زاده مشکانی، محمد جواد بررسی و نقد آراء آیت الله سبحانی در مورد حقیقت عبادت [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 123-146]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی الهیات سلبی از نظرافلوطین و عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمن [دوره 10، شماره 1، 1389]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی تبیین ذکراحاطی و انبساطی انسان‌کامل [دوره 13، شماره 2، 1392]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی رابطة بین «حمل اولی ذاتی و شایع صناعی» ملاصدرا و « قضایای تحلیلی و ترکیبی»کانت [دوره 10، شماره 4، 1389]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی تعیین موضوع فروعات اصالت وجود و بررسی میزان ابتکاری بودن آنها در نگاه علامه طباطبایی(ره) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 25-42]
 • حسینی فر، رضا بازخوانی جبر و اختیار در ساحت آموزه های عرفانی [دوره 18، شماره 4، 1396، صفحه 47-70]
 • حسینی لواسانی، سیدرضا(زهیر) نظریة ابداعی ابن‌سینا در علیت و ریشه‌های قرآنی آن [دوره 14، شماره 3، 1393]
 • حقیقی، مرضیه جهان‌شناسی ناصرخسرو و مقایسةآن با جهان‌شناسی مانی [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • حقیقت، لاله ماهیت ایمان از دیدگاه محمد غزالی [دوره 8، شماره 1، 1387]
 • حقیقت، لاله بررسی مسئله جعل در فلسفة اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1389]
 • حکمت، نصرالله جایگاه هنر در‌اندیشۀ ابن‌سینا و نسبت آن با عقل و عرفان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-146]
 • حمزه، حمزه بررسی و تحلیل هستی‌شناختی ادراک عقلی از دیدگاه ابن‌سینا [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 1-19]
 • حمزئیان، عظیم بررسی تعالی و حضور در مثنوی معنوی [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 101-122]
 • حمزئیان، عظیم جایگاه لطایف چهارگانه در کسب معرفت از دیدگاه عین‌القضات همدانی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 19-38]

خ

 • خاتمی، احمد تحلیل نظر سنایی دربارۀ رابطۀ عقل و شرع با تکیه بر حدیقه و قصاید [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 119-114]
 • خادمی، حمیدرضا جایگاه خیال در نظام حکمت سینوی [دوره 7، شماره 3، 1386]
 • خادمی، حمیدرضا جایگاه خیال در نظام حکمت سینوی [دوره 7، شماره 4، 1386]
 • خادمی، حمیدرضا امکان معرفت از دیدگاه ابن‌سینا [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • خادمی، دکتر عین الله تحلیل دیدگاه ابوالحسن عامری پیرامون جبر و اختیار [(مقالات آماده انتشار)]
 • خادمی، عین الله لذت و الم اخروی در فلسفة سینوی [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • خادمی، عین الله تحلیل گرایش‌های فلسفی حکیم سبزواری پیرامون چگونگی پیدایش کثیر از واحد (نظام فیض) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 21-50]
 • خادمی، عین الله تأملی بر هویت فلسفه به مثابه حکمت در رساله الجمع بین رأیی الحکیمین فارابی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]
 • خادمی، عین اله ارزیابی راه‌حل‌های اندیشمندان اسلامی در مواجهه با تزاحم تکالیف اخلاقی [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • خیاطیان، قدرت الله جایگاه لطایف چهارگانه در کسب معرفت از دیدگاه عین‌القضات همدانی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 19-38]
 • خانی، ابراهیم مقایسه تقسیم عوالم هستی از منظر علامه طباطبایی و عرفان اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • خانی، محمد رضا مقایسه تقسیم عوالم هستی از منظر علامه طباطبایی و عرفان اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • خداداد، زینب بازخوانی جبر و اختیار در ساحت آموزه های عرفانی [دوره 18، شماره 4، 1396، صفحه 47-70]
 • خیدانی، لیلی دیدگاه لایب‌نیتس دربارة اختیار انسان و نقد آن از نظر علامه طباطبایی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 39-64]
 • خسروپناه، عبدالحسین چیستی فلسفة علوم انسانی [دوره 12، شماره 2، 1391]
 • خسروپناه، عبدالحسین الگوی علم‌شناسی منطقی و هویت اجتماعی دانشهای مدون [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 91-108]
 • خسروپناه، عبدالحسین تاریخچه معرفت شناسی [دوره 5، شماره 1، 1384]
 • خسروشاهی، مرتضی تحلیل انتقادی آراء ابن‌تیمیه بر انگاره عرفانی «اعیان ثابته» [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 147-170]
 • خلیلی، اکرم جایگاه گزارههای اخلاقی از دیدگاه ابنسینا [دوره 7، شماره 2، 1386]
 • خلیلی، صابر نگاه نقادانه به جایگاه علوم تجربی در نظریة کاشفیت آیت‌الله جوادی آملی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]
 • خواجه گیر، علیرضا تعالی معنوی انسان در آموزه های مولانا [دوره 8، شماره 4، 1387]
 • خواجه گیر، علیرضا وجوب نظام هستی در معناشناسی قضای الهی از منظر حکمت متعالیه [دوره 9، شماره 1، 1388]
 • خواجه‌گیر، علیرضا تحلیل مراتب علم الهی در حکمت متعالیة صدرایی [دوره 13، شماره 4، 1392]
 • خوشدل روحانی، مریم حدوث مستمر زمانی عالم سیال از نظر صدرالمتالهین و مقایسة آن با نظریة حدوث اسمی حکیم سبزواری [دوره 7، شماره 2، 1386]
 • خوشدل روحانی، مریم نقد و ارزیابی نظریة اعتدال در اخلاق [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • خوشدل روحانی، مریم نقد و بررسی ادعای احمد الکاتب در امامت جعفر [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 117-134]
 • خوشدل روحانی، مریم نگره خلود کفار در عذاب جهنم: بررسی نظریات فیض کاشانی و علامه طباطبایی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 133-160]
 • خوش منش، ابوالفضل کاربست رویکرد تعلیق پدیدارشناختی در فهم قرآن؛ نگره‌ای نو به مفهوم «امامت» بر اساس آیة 79 سورة حجر [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 139-160]

د

 • دادجو، ابراهیم دستگاه منطقی قرآن‌کریم در افق منطق صوری [دوره 13، شماره 3، 1392]
 • دادجوی، ابراهیم اصل تفرد [دوره 7، شماره 3، 1386]
 • دادجوی، ابراهیم اصل تفرد [دوره 7، شماره 4، 1386]
 • دارابکلایی، اسماعیل علم و دین [دوره 5، شماره 1، 1384]
 • دارابکلائی، اسماعیل هستی شناسی و آثار اعتقاد به ملکوت از منظر قرآن [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 83-110]
 • دانیالی، محمدجواد بررسی معقولیت دلالت کرامت (وقایع خارق عادت دینی) در تطبیق میان اسلام و مسیحیت [دوره 13، شماره 1، 1392]
 • داورپناه، دکتر محمد مهدی بررسی و نقد مبانی فکری قرآنیون در مورد قرآن‌‌بسندگی و نابسندگی سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با تکیه بر آراء دکتر احمد صبحی منصور [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 105-128]
 • دیباجی، سیدمحمدعلی عقل فعال ابن سینا در نظر توماس آکوئیناس [دوره 8، شماره 4، 1387]
 • دیباجی، سیدمحمدعلی بررسی مفهوم فلسفة اسلامی در آثار شهید مطهری [دوره 12، شماره 4، 1391]
 • دیباجی، سیدمحمدعلی نسبت نظریه ادراکات اعتباری با معقولات فلسفی [دوره 15، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]
 • دیباجی، سیدمحمدعلی رئالیسم اشراقی ؛ تاملی بر صدق و مطابقت در حکمت اشراق [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 19-38]
 • دیباجی، سیدمحمدعلی پرداختن به فلسفه دین [دوره 5، شماره 1، 1384]
 • دیباجی، سیدمحمد علی بررسی تأثیر غزالی بر سهروردی در مسئلة تناسخ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 53-76]
 • دیباجی، سید محمد علی تبیین حرکت جوهری جبلی و ارادی انسان [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 61-82]
 • درزی، قاسم ارزیابی میزان توجیه‌پذیری و صدقِ نظریات اعجاز قرآن در نظریه‌های کلاسیک معرفت‌شناسی [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 15-48]
 • دکامی، سردار «اصالت وجود یا اصالت ماهیّت؛ نزاعی لفظی یا معنوی؟» [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • دکامی، محمدجواد بهره‌مندی اشیای مادی از علم در حکمت متعالیه [دوره 7، شماره 3، 1386]
 • دکامی، محمدجواد بهره مندی اشیای مادی از علم در حکمت متعالیه [دوره 7، شماره 4، 1386]
 • دکامی، محمدجواد قاعدة قبح نقض غرض در کلام اسلامی [دوره 9، شماره 3، 1388]
 • دکامی، محمدجواد صانع در اندیشه افلاطون [دوره 6، شماره 1، 1385]
 • دکامی، محمدجواد صاتع(دمیورژ)در اندیشه افلاطون [دوره 5، شماره 4، 1384]
 • دلبری، سید علی بررسی نظریه جداسازی آموزه‌های دینی از علوم بشری در کشف معارف دینی [دوره 15، شماره 3، 1394، صفحه 85-108]
 • دهقان، رحیم حسن و قبح ذاتی و قانون طبیعی؛ تحلیل و مقایسة مؤلفه‌ها و میزان کارآمدی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 49-70]
 • دهقان، رحیم چالش دوگانگی وحدت یا کثرت نوعی انسان در آراء ملاصدرا [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 103-124]
 • دهقان سیمکانی، رحیم ملاصدرا و عبدالجبار معتزلی در کاربرد اخلاقی عقل [دوره 11، شماره 4، 1390]
 • دیوانی، امیر ملاصدرا و عبدالجبار معتزلی در کاربرد اخلاقی عقل [دوره 11، شماره 4، 1390]

ذ

 • ذبیحی، محمد جایگاه خیال در نظام حکمت سینوی [دوره 7، شماره 3، 1386]
 • ذبیحی، محمد جایگاه خیال در نظام حکمت سینوی [دوره 7، شماره 4، 1386]

ر

 • رادفر، نجمه سادات بررسی رویکرد انتقادی فیض کاشانی به «قیامت» در نظام فلسفی صدرایی [دوره 9، شماره 2، 1388]
 • راستین، امیر تعیین موضوع فروعات اصالت وجود و بررسی میزان ابتکاری بودن آنها در نگاه علامه طباطبایی(ره) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 25-42]
 • راسخی، فروزان بررسی آراء امام محمد غزالی در باب اختلاف عرفانی و مقایسه آن با آراء توماس آمکمپیس [دوره 6، شماره 1، 1385]
 • راسخی، فروزان بررسی آراء امام محمد غزالی در باب اخلاق عرفانی و مقایسه آن با آراء توماس آکمپیس [دوره 5، شماره 4، 1384]
 • رامین، فرح برهان نظم از نگاه هارتس هورن [دوره 9، شماره 2، 1388]
 • ربیع پور، فاطمه بطلان اصل مکملیت و نتایج فلسفی آن [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 37-54]
 • ربیعی هاشمی، زهرا سادات نظر علامه طباطبائی در باب تمایز وجود و ماهیت و نقش آن در تقریر برهان صدیقین [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • رجبی، ابوذر ارزیابی انتقادی رویکرد تأویلی اشاعره در فهم نصوص دینی از منظر آیه‌الله جعفر سبحانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 109-132]
 • رحیمی، غلامحسین "مکان" و"خلاء" از دیدگاه ابوعلی سینا و ابوالبرکات بغدادی [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • رحیمی، مهدی چالش های پست مدرنیسم برای آموزه های اسلامی شیعی و راهکار مقابله با آن چالش ها [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 61-86]
 • رحمانی، زهرا نگره خلود کفار در عذاب جهنم: بررسی نظریات فیض کاشانی و علامه طباطبایی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 133-160]
 • رحمانی، شهلا تأملی بر آیات به ظاهر نافی عصمت انبیا و بررسی رویکرد تفسیری عرفا و متکلمان در رفع چالش پیرامون آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، منصوره هویت سلوکی فلسفه‌: مقایسه افلاطون و سهروردی [دوره 16، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • رحیمیان، سعید جاودانگی انسان، مبانی و اقسام آن در آثار عطار [دوره 10، شماره 1، 1389]
 • رحمانی تیرکلایی، حسین کفر و احکام آن در فریقین [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 104-144]
 • رحمتی، الهیار مقایسة اصول اخلاقی مطرح در قرآن و عهدین [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 67-90]
 • رحیمی واسکسی، حسین تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 6، شماره 2، 1385]
 • رزمخواه، احمد ماهیت ایمان از دیدگاه ابن عربی و کی‏یرکگور [دوره 11، شماره 2، 1390]
 • رستگار، مریم بررسی تطبیقی صفات خبری از دیدگاه علامه جوادی آملی و قاضی عبدالجبارمعتزلی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-132]
 • رستمی، یدالله رابطة خدا با جهان در اندیشة ارسطو و ابن‌سینا [دوره 12، شماره 3، 1391]
 • رستمی، محمدحسن گفتمان اصلاحگرایی یا اعتزال معاصر رویکردی انتقادی به ادعای وجود مکتب نو معتزله [دوره 14، شماره 4، 1393]
 • رستمیان، محمد علی قواعد فلسفی و چیستی‌شناسی توحید ربوبی درتفسیر المیزان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 39-52]
 • رسولی، محمود تبیین و نقد مواجهة نجفی اصفهانی با نظریة تکامل داروین [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 19-38]
 • رشیدی نسب، طوبی بررسی تعالی و حضور در مثنوی معنوی [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 101-122]
 • رضایی، رضا بازخوانی صوفیان از روایات ائمة شیعه [دوره 13، شماره 1، 1392]
 • رضایی تالارپشتی، عبدالهادی بررسی مبانی و پیامدهای فلسفی- کلامی، نسبیت‌گرایی اخلاقی از نگاه قرآن و روایات [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 87-108]
 • رضازاده، رضا آموزۀ اسلامی‌‌پیدایش نفس و نظریة فلسفی «جسمانیت حدوثِ نفس» صدرایی: سازگاری یا تعارض؟ [دوره 13، شماره 3، 1392]
 • رضازاده، رضا سنخ شناسی خودآگاهی در فلسفه‌ی صدرایی [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • رضوان، هادی بررسی آرای کلامی قاضی بیضاوی در تفسیر انوار التنزیل و اسرار التأویل [دوره 9، شماره 1، 1388]
 • رفیعی محمدی، ناصر بررسی تطبیقی‌اندیشه‌های کلامی‌‌ابن‌تیمیه با شیعیان اثنی عشری با تکیه بر روایات ام سلمه(س) از رسول خدا(ص) [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]
 • رهبر، حسن نقد روش شناختی جایگاه عرفان در مقام داوری در روش شناسی فلسفه ملاصدرا [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]
 • روحانی مشهدی، فرزانه درآمدی بر مبانی کلامی تفسیر علمی قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 75-100]

ز

 • زارعی، علیرضا ابتکار فیض کاشانی در تبیین نظریه‌ی امر بین الامرین [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 111-132]
 • زارع‌پور، محمدصالح تقریری جدید از دیدگاه ویلیام آلستون در باب اعتبار معرفت‌شناختی تجربة دینی [دوره 8، شماره 4، 1387]
 • زالی، مصطفی تمایز وجود و ماهیت نزد ابن‌سینا: ذهنی یا خارجی [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 29-50]
 • زحمتکش، حسین وظیفه‌گرایی و اصل مسئولیت معرفتی در دنیای سایبری [دوره 14، شماره 4، 1393]
 • زرنوشه فراهانی، حسن نگاه نقادانه به جایگاه علوم تجربی در نظریة کاشفیت آیت‌الله جوادی آملی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]
 • زروانی، مجتبی مدخلی بر تعدد رهیافت‌های جیمز به مسئلة تجربة دینی [دوره 11، شماره 4، 1390]
 • زمانی، مهدی نقش توجه در تحقق ادراک حسی از منظر حکمت متعالیه ملاصدرا [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 1-26]
 • زینلی بهزادان، فرهاد بررسی نحوة مواجهة تفسیری علامه طباطبایی و محمد شحرور با نظریة فرگشت انسان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 123-142]

س

 • ساجدی، علی محمد رابطة خدا با جهان در اندیشة ارسطو و ابن‌سینا [دوره 12، شماره 3، 1391]
 • ساکی، ولی‌اله تحلیل مراتب علم الهی در حکمت متعالیة صدرایی [دوره 13، شماره 4، 1392]
 • سالاری، یاسر رویکردی انتقادی به شیخیه در تطبیق هورقلیا بر عالم مثال [دوره 12، شماره 2، 1391]
 • سالاری، یاسر امکان تحصیل معرفت اطلاقی و نفس الامری در حکمت متعالیه [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • سالاری، یاسر تاریخمندی وحی در حکمت متعالیه؛ نقد دیدگاه دکتر سروش [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 43-62]
 • سالم، مریم تقسیم موجود به واجب و ممکن، ابتکار فلسفی فارابی و ابن‌سینا [دوره 13، شماره 1، 1392]
 • سالم، مریم علیت ارسطویی از منظر توماس آکوئینی [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • سالم، مریم علل ارسطویی از منظر فلاسفة دورة یونانی‌مآبی [دوره 14، شماره 4، 1393]
 • سالم، مریم تبیین جایگاه وجود شناختی و معرفت شناختی علیت از دیدگاه ارسطو و ابن سینا [دوره 15، شماره 2، 1394، صفحه 27-52]
 • سالم، مریم تنقیح نظریه صور مرتسمه در علم الهی از دیدگاه ابن سینا [دوره 16، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • سالم، مریم اثبات وجوب بعثت بر اساس حرکت جوهری اشتدادی و نقد برهان‌‌های متکلمان امامیه [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 39-62]
 • سالم، مریم ایمان و آمرزیدگی: تفسیر نوین مارتین لوتر [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 87-108]
 • سیاه کوهیان، هاتف کیفیت و حدود عذاب اُخروی در نگرش عرفانی محی-الدین‌ابن‌عربی [دوره 12، شماره 1، 1391]
 • سیاوشی، لیلا طرح فلسفه تاریخ برای علم در اندیشه متاخر هوسرل [دوره 15، شماره 2، 1394، صفحه 149-182]
 • سبحانی، محمد تقی منابع معرفت کلامی امامیه نخستین رویکردی متمایز به عقل و وحی، فطرت، ادراک حسی و شهود [دوره 16، شماره 1، 1395، صفحه 81-104]
 • سبزی، داود نگرشی بر اندیشة کلامی- سیاسی آل‌نوبخت(با تکیه بر نظریة امامت) [دوره 13، شماره 1، 1392]
 • سپهوند، آذر نحوة فاعلیت خداوند در عالم از نظر ابن‌سینا [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • سجادی، سید هدایت مکانیک گالیله‌ای و حرکت‌شناسی در فلسفة اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1387]
 • سجادی فر، مهدی تأملی بر نظریة شبح و وجود ذهنی، با تأکید بر آراء علامة‌طباطبایی (ره) [دوره 12، شماره 3، 1391]
 • سید مظهری، منیره مقایسة تطبیقی برخی از مسائل فلسفی در فلسفة سینوی و ابن‌رشدی [دوره 9، شماره 1، 1388]
 • سیدهاشمی، سیداسماعیل علم امام از منظر شاگردان متکلم ائمه علیهم‌السلام [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 81-106]
 • سیدهاشمی، سیدمحمداسماعیل مبانی و اصول انسان شناختی اسلامی‌‌و دلالت‌های آن در سبک زندگی خانوادگی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 83-110]
 • سیدهاشمی، سید محمداسماعیل تمایز وجود از ماهیت در فلسفة ابن‌سینا و تأثیر آن بر فلسفة قرون وسطای مسیحی [دوره 7، شماره 3، 1386]
 • سیدهاشمی، سید محمداسماعیل تمایز وجود از ماهیت در فلسفة ابن سینا و تأثیر آنبر فلسفة قرون وسطای مسیحی [دوره 7، شماره 4، 1386]
 • سیدهاشمی، سیدمحمد اسماعیل ارادة الهی و نسبت آن با اختیار انسان از دیدگاه امام خمینی ره [دوره 11، شماره 4، 1390]
 • سیدهاشمی، سیدمحمد اسماعیل تأملی بر نظریة شبح و وجود ذهنی، با تأکید بر آراء علامة‌طباطبایی (ره) [دوره 12، شماره 3، 1391]
 • سیدهاشمی، سیدمحمد اسماعیل عنایت الهی نسبت به جهان هستی از نگاه سه فیلسوف یهودی، مسیحی و اسلامی‌( ابن‌سینا، ابن میمون و توماس آکوئینی) [دوره 13، شماره 1، 1392]
 • سیدهاشمی، سیدمحمد اسماعیل زمان و مکان در منظومه معرفت شناسی کانت [دوره 6، 3-4، 1385]
 • سیدهاشمی‌‌، سیدمحمداسماعیل ارزیابی دیدگاه مکتب تفکیک در باب وجود واشاره به برخی مبانی آن [دوره 14، شماره 3، 1393]
 • سید هاشمی، سید اسماعیل همخوانی توحید با وحدت وجود عرفانی [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 49-74]
 • سید هاشمی، سید محمد اسماعیل بررسی مقایسه ای آراء ابن میمون و علامه طباطبایی در توحید ذات و صفات [دوره 15، شماره 3، 1394، صفحه 1-24]
 • سید هاشمی، سید محمد جواد حدوث عالم از دیدگاه صدرالمتألهین و تطبیق آن با آیات و روایات [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • سراج، شمس الله نقد روش شناختی جایگاه عرفان در مقام داوری در روش شناسی فلسفه ملاصدرا [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]
 • سراج، شمس الله الهیات سلبی قاضی سعید قمی و معضل تعطیل [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 103-122]
 • سراج، شمس اله اعتبار و نقش «منابع معرفتی» در اندیشه ابن ابی جمهور احسایی [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • سراج، شمس اله نسبت الهیات سلبی قاضی سعید قمی با توحید معتزلی، شیعی و عرفانی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 21-44]
 • سراج، شمس‌اله رمزگشایی از جایگاه مسئلة اتحاد عاقل به معقول در فلسفة ابن‌سینا [دوره 14، شماره 3، 1393]
 • سرنوشه فرهانی، حسن گفتمان اصلاحگرایی یا اعتزال معاصر رویکردی انتقادی به ادعای وجود مکتب نو معتزله [دوره 14، شماره 4، 1393]
 • سعادت، احمد بازخوانی دلایل عصمت امام و ارزیابی آنها از منظر اهل سنت [دوره 10، شماره 3، 1389]
 • سعادتی خمسه، اسماعیل شأن معرفتی قوة خیال در نقد اول کانت: ارزیابی از منظر صدرایی [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • سعادتی خمسه، اسماعیل خودادراکی کانتی و وجود [دوره 16، شماره 1، 1395، صفحه 121-146]
 • سعادتمند، مهدی پدیداری آفرینش‌های هنری بر اساس نظر نهایی در نفس شناسی صدرایی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 67-84]
 • سعیدی، حسن بررسی فطرت با تکیه بر تفسیر المیزان [دوره 9، شماره 3، 1388]
 • سعیدی، حسن عقل از دیدگاه مولانا [دوره 12، شماره 4، 1391]
 • سعیدی، حسن تأمّلی بر رویکرد تمثیلِ تکوینی در تبیین آیات خلقت انسان [دوره 15، شماره 3، 1394، صفحه 37-60]
 • سعیدی، حسن بررسی نقش عقل در شناخت خداوند در اندیشه‌ی سنایی [دوره 16، شماره 1، 1395، صفحه 21-42]
 • سعیدی، حسن بررسی و تطبیق توحید افعالی در آیات و روایات با نظام وجود شناختی عرفانی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 69-90]
 • سعیدی، حسن بررسی و نقد شبهه تأثیرپذیری پیامبر(ص) و قرآن از اهل‌کتاب با تأکید بر آرای مستشرقان [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 61-86]
 • سعیدی، حسن نقد و بررسی اتهام مستشرقان نسبت به خشونت طلبی اسلام و عدم مدارا با پیروان دیگر ادیان (اهل کتاب) متناظر با موضوع جهاد در اسلام [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 79-102]
 • سعیدی مهر، محمد نقد علامه طباطبایی بر رویکرد فروکاهشی حکمت متعالیه در مفهوم‌شناسی ارادة ذاتی خداوند [دوره 8، شماره 2، 1387]
 • سعیدی مهر، محمد بررسی و نقد تفسیر کریپکی از استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین [دوره 10، شماره 3، 1389]
 • سعیدی مهر، محمد رویکرد التفاتی به ادراک حسی [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • سعیدی مهر، محمد «اصالت وجود یا اصالت ماهیّت؛ نزاعی لفظی یا معنوی؟» [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • سفیدخوش، میثم جایگاه مسئله‌ساز اراده آزاد و فیض الهی [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 73-90]
 • سلامی زواره، عبدالرضا همخوانی توحید با وحدت وجود عرفانی [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 49-74]
 • سلامی زواره، عبدالرضا بررسی و تطبیق توحید افعالی در آیات و روایات با نظام وجود شناختی عرفانی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 69-90]
 • سلطان احمدی، منیره تحلیلی بر رابطة هرمنوتیک روشی و فلسفی با تأویل و تفسیر قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1389]
 • سلمانی، علی موفقیت یا عدم موفقیت کانت در استنتاج حکم ذوقی [دوره 15، شماره 3، 1394، صفحه 25-36]
 • سلیمانی، رضا ارزیابی دیدگاه مکتب تفکیک در باب وجود واشاره به برخی مبانی آن [دوره 14، شماره 3، 1393]
 • سلیمانی، معصومه معرفی اومانیسم در اندیشة مارسیلیو فیچینو [دوره 8، شماره 1، 1387]
 • سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم دلالت‌های اعتقادی و شبهات کلامی داستان موسی و خضر علیهم‌السلام [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 69-94]
 • سلیمانی پور، فاطمه بررسی مفهوم «فطری بودن خداشناسی» در مکتب تفکیک (با تکیه بر دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی و شیخ محمود حلبی) [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 63-82]
 • سیمکانی، رحیم دهقان نقد و بررسی رویکرد صامت انگارانه به متن [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • سمنون، مرتضی قلمرو شریعت و حجیت فعل معصوم [دوره 6، شماره 2، 1385]
 • سمنون، مرتضی «شاکله »نظریه محوری اسلام در رابطه با شخصیت [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 97-124]
 • سمنون، مرتضی مبانی و اصول انسان شناختی اسلامی‌‌و دلالت‌های آن در سبک زندگی خانوادگی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 83-110]
 • سمنون، مرتضی تبیین معنای صفات اربعة الهی"الاول و الاخر و الظاهر و الباطن" دررویکرد عقلی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 1-28]

ش

 • شاکر، محمدتقی حقیقت تحدیث و رابطة آن با نبوت [دوره 13، شماره 4، 1392]
 • شایگان، سیدعلی بررسی و نقد شبهه تأثیرپذیری پیامبر(ص) و قرآن از اهل‌کتاب با تأکید بر آرای مستشرقان [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 61-86]
 • شایگان، سیدعلی نقد و بررسی اتهام مستشرقان نسبت به خشونت طلبی اسلام و عدم مدارا با پیروان دیگر ادیان (اهل کتاب) متناظر با موضوع جهاد در اسلام [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 79-102]
 • شاملی، غلامرضا هیولای اولی ، معقول اول یا ثانی فلسفی در حکمت متعالیه؟ [دوره 18، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • شاملی، نصرالله قوة واهمه و نسبت آن با سایر قوای نفس با تأکید بر آراء ابن‌سینا [دوره 11، شماره 4، 1390]
 • شاهب، زهرا مقایسه‌ای میان براهین جهان‌شناختی غزالی و ویلیام کریگ [دوره 13، شماره 4، 1392]
 • شاه حسینی، محمد چالش دوگانگی وحدت یا کثرت نوعی انسان در آراء ملاصدرا [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 103-124]
 • شاهنظری، جعفر بررسی تناقضات در نظریّۀ تکوینی بودن جزای اخروی [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 87-116]
 • شاورانی، مسعود کارکرد باورها و مناسک اسلامی در کاهش بستر خودکشی [دوره 12، شماره 3، 1391]
 • شجاری، مرتضی تفاوت علم و وجود ذهنی در معرفت‌شناسی ملاصدرا و بررسی نتایج آن [دوره 8، شماره 1، 1387]
 • شجاری، مرتضی قاعدة بسیط الحقیقـة در حکمت متعالیه و تطبیق آن با «مقام کثرت در وحدت» در عرفان ابن‌عربی [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • شجاعی زند، علیرضا مدرنیته و قدرت انتخاب [دوره 11، شماره 2، 1390]
 • شیخ، محمدعلی ابن خلدون و فلسفة تاریخ و اجتماع [دوره 9، شماره 1، 1388]
 • شیخ، محمد علی نگاه فلسفی به نوسان قیمتها از دیدگاه ابن‌خلدون [دوره 14، شماره 3، 1393]
 • شیخ، مهدی رابطه سنت گرایی با معرفت دینی [دوره 16، شماره 2، 1395، صفحه 61-86]
 • شیخ، مهدی بررسی تطبیقی مبانی نظری امام خمینی (ره) و رشیدرضا درحکومت اسلامی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 131-158]
 • شیخی، لیلا بررسی تأثیر غزالی بر سهروردی در مسئلة تناسخ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 53-76]
 • شیرخانی، علی چالش های پست مدرنیسم برای آموزه های اسلامی شیعی و راهکار مقابله با آن چالش ها [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 61-86]
 • شیرزاد، امیر پژوهشی در یادداشت علامه رفیعی قزوینی پیرامون «حقیقت غایت مطلوب در ایجاد عالم » [دوره 5، شماره 2، 1384]
 • شیرزاد، امیر پژوهشی در یادداشت علامه رفیعی قزوینی پیرامون «حقیقت غایت مطلوب در ایجاد عالم » [دوره 8، شماره 3، 1387]
 • شریعتی، فهیمه تقریب مبانی کلامی شیخ صدوق(ره) و شیخ مفید(ره) [دوره 7، شماره 2، 1386]
 • شریعتی، فهیمه بررسی ضرورت علی موجود در اراده انسان در فلسفه( با توجه به آرای ابن‌سینا) و علوم اعصاب ( با نگاه به آزمایش بنیامین لیبت) و پیامدهای‌های اخلاقی آن [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 63-80]
 • شریفی، شهلا چگونگی تأثیر تفکر اشاعره در گلستان سعدی [دوره 13، شماره 3، 1392]
 • شریفیان، مهدی «بررسی تطبیقی کرامات اولیاء از دیدگاه هجویری، قشیری و امام محمّد غزّالی» [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 123-146]
 • شیرودی، مرتضی چیستی حقیقت در دستگاه فلسفة سیاسی اریک و‌گلین [دوره 7، شماره 3، 1386]
 • شیرودی، مرتضی چیستی حقیقت در دستگاه فلسفة سیاسی اریک وگلین [دوره 7، شماره 4، 1386]
 • شعبانزاده، مریم بازخوانی صوفیان از روایات ائمة شیعه [دوره 13، شماره 1، 1392]
 • شکر، عبدالعلی تقسیمات وجود و مناط آن در فلسفة اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1388]
 • شکر، عبدالعلی تبیین علم خداوند به غیر، از طریق تحلیل وجود رابط در فلسفة ملاصدرا [دوره 11، شماره 2، 1390]
 • شکر، عبدالعلی حکمت در نگاه مفسران قرآن و فیلسوفان [دوره 12، شماره 2، 1391]
 • شکری، محمد مکان در پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی مرلوپونتی [دوره 16، شماره 1، 1395، صفحه 105-120]
 • شمسی، محمد مهدی نقش حکومت و تربیت در تبیین شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی در آراء و اندیشه‌های فارابی [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 145-164]
 • شمس الدینی مطلق، کمیل بررسی رابطة عدالت و سعادت از دیدگاه ارسطو [دوره 12، شماره 3، 1391]
 • شمس‌الدینی مطلق، کمیل رابطة عدالت و سعادت از دیدگاه فارابی [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • شهیدی، روح الله مبانی کلامی نظام اصلاح اجتماعی معصومان [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 67-92]
 • شهریاری، شهناز تحلیلی بر پیامدهای تربیتی عقل نظری از دیدگاه ابن‌سینا [دوره 12، شماره 3، 1391]
 • شهریاری نیسیانی، شهناز مراحل تعلیم و تربیت از دیدگاه ابنسینا با تأکید بر نفس [دوره 13، شماره 3، 1392]
 • شهریاری نیسیانی، شهناز تهذیب و تزکیة نفس در دیدگاه ابنسینا و راههای حصول آن [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • شه گلی، احمد علت مرگ از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا [دوره 12، شماره 2، 1391]
 • شیوا، حامد نقش الهیات سلبی در تبیین‌های انسان‌محورانه‌ از وحی در اسلام [دوره 8، شماره 4، 1387]

ص

 • صادقی، رضا جایگاه اصل علیت در تبیین علمی [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • صادقی، رضا کار‌کردهای رهیافت عقلی در بحث از تبیین علمی [دوره 12، شماره 3، 1391]
 • صادقی، رضا پیشرفت علم در پارادایم کوهن [دوره 15، شماره 3، 1394، صفحه 135-164]
 • صادقی، رضا نقد رویکرد معرفتی چرچلندها در بحث از ماتریالیسم حذف‌گرا [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 41-60]
 • صادقی، مسعود رابطه وطن و طمأنینه بی ذکر نام نویسنده [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 125-147]
 • صادقی، مسعود از عقلانیت امید تا اخلاق امید [دوره 18، شماره 4، 1396، صفحه 107-126]
 • صادقی، مسعود طمأنینه محض: بررسی امکان وجود حالات نفسانی غیر التفاتی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]
 • صادقی، نفیسه تجدد امثال از دیدگاه اشاعره و مولانا [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 17-36]
 • صالحی، صغری روش‌شناسی خواجه‏ نصیرطوسی در تدبیرمنزل و تأثیر آن در سبک زندگی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 81-104]
 • صالحی ابری، سیدمحسن بررسی پذیرش حاکمیت اراده در ایقاعات در حقوق ایران و انگلیس [دوره 6، 3-4، 1385]
 • صالحین، لادن نظریه تناسخ و رویکرد شیخ علاءالدوله سمنانی [دوره 14، شماره 3، 1393]
 • صانعی، منوچهر عقلانیت در اندیشه رازی [دوره 6، شماره 2، 1385]
 • صباغچی، یحیی عذاب جهنم: دائمی یا موقت؟ بررسی و نقد دلایل انقطاع عذاب اخروی [دوره 8، شماره 2، 1387]
 • صدری، جمشید تحلیل و تبیین حیثیت قوه و فعل در قابل و فاعل [دوره 11، شماره 2، 1390]
 • صفا، مینا رویکردی جامعه شناختی به مفهوم خدا [دوره 9، شماره 4، 1388]
 • صفرزاده ملکی، علی نقش حکومت و تربیت در تبیین شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی در آراء و اندیشه‌های فارابی [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 145-164]
 • صیفی هزاری، موسی نقد موضع غزالی در بارة صوفیه [دوره 13، شماره 2، 1392]
 • صلواتی، عبداله نظریة سلولی اخلاق با تأکید بر آرای علامه طباطبایی [دوره 16، شماره 2، 1395، صفحه 87-110]
 • صلواتی، عبداله استنباط مدلهای گوناگون یقین با نظر به امکانات درونی حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 21-38]
 • صمدی، هادی نحوة مواجهة برخی از نویسندگان‌ ایرانی در اثبات و ابطال نظریة‌ تکامل [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 71-98]
 • صمدیه، مریم ارسطو و فرونسیس (حکمت عملی) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 1-24]
 • صمدیه، مریم نقش حکومت و تربیت در تبیین شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی در آراء و اندیشه‌های فارابی [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 145-164]

ض

 • ضیایی، مجید الهیات سلبی قاضی سعید قمی و معضل تعطیل [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 103-122]
 • ضیایی قهنویه، مجید حکمت صدرایی و جنسیت انسانی:تحلیلی بر پایه برخی مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت شناختی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • ضیایی قهنویه، مجید نسبت الهیات سلبی قاضی سعید قمی با توحید معتزلی، شیعی و عرفانی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 21-44]
 • ضمیری، دکتر محمد رضا بررسی مبانی و پیامدهای فلسفی- کلامی، نسبیت‌گرایی اخلاقی از نگاه قرآن و روایات [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 87-108]
 • ضمیری، محمد رضا بررسی دیدگاه اشاعره پیرامون وحی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 109-128]

ط

 • طالب تاش، عبدالمجید منابع و گستره علم امام در «مشارق انوارالیقین بُرسی» [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 99-126]
 • طالب زاده، سیدحمید ارادة آزاد و آموزه‌های دینی نقد و بررسی پاسخ‌های اندیشمندان غربی به مسئلة تقدیرانگاری [دوره 10، شماره 1، 1389]
 • طاهری، جواد رویکردی فلسفی – کلامی به آموزة بداء بر مبنای اسلوب تحلیلی [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • طاهریان، مهدی وحدت شخصی وجود ابن‌عربی و لوازم آن [دوره 10، شماره 3، 1389]
 • طاهری سرتشنیزی، اسحاق فلسفة اسلامی؛ تئوسوفی یا فیلوسوفی؟ (نزاع حائری و کُربن) [دوره 13، شماره 2، 1392]
 • طاهری سودجانی، علیرضا ارزیابی تجربة زیبایی در افلاطون به مثابه تجربه‌ای مینوی با تکیه بر دیدگاه رودلف اتو [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 77-100]
 • طاهری والا، پریسا نفس شناسی سینوی و صدرایی؛ در واکاوی تعریف نفس [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 37-64]
 • طباطبایی، بی بی مهدیه نحوة مواجهة برخی از نویسندگان‌ ایرانی در اثبات و ابطال نظریة‌ تکامل [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 71-98]
 • طباطبایی لطفی، عصمت السادات تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 6، شماره 2، 1385]
 • طغیانی، اسحاق بررسی و تحلیل بازتاب فنا در منطق‌الطیر عطار [دوره 10، شماره 1، 1389]
 • طهماسبی، مهدی ارزیابی نظریه لوئیس پویمن درباره اخلاق‌باور [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 109-128]

ظ

 • ظفری، حسین چالش‌های درونی سلفیه در تنقیح مبانی کلامی‌‌و عقیدتی با محوریت پدیده تکفیر و جوانب آن [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 59-84]
 • ظهیری ناو، بیژن چگونگی تأثیر تفکر اشاعره در گلستان سعدی [دوره 13، شماره 3، 1392]

ع

 • عارف، رضا مقایسه آراء فارابی و ارسطو در المنطقیات و ارغنون درباره مغالطات [دوره 6، 3-4، 1385]
 • عاشوری، مهدی الگوی علم‌شناسی منطقی و هویت اجتماعی دانشهای مدون [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 91-108]
 • عالی، مرضیه مبانی انسان‌شناسی پست مدرنیسم و دلالت‌های تربیتی آن [دوره 10، شماره 2، 1389]
 • عالمی، محمدحسین برزخ از دیدگاه قرآن - عترت و دیگر ادیان [دوره 5، شماره 4، 1384]
 • عالمی، محمد حسین برزخ از دیدگاه قرآن عترت و دیگر ادیان [دوره 6، شماره 1، 1385]
 • عباسی، ولی الله معرفت شناسی تجربه دینی [دوره 5، شماره 1، 1384]
 • عباسی حسین آبادی، حسن سرگذشت اثولوجیا [دوره 8، شماره 1، 1387]
 • عباسی حسین آبادی، حسن بررسی مسئله تجرد نفس در اندیشه ارسطو [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]
 • عباس زادگان، میترا کارکرد تجربة دینی در معنادهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 91-110]
 • عباس‌زاده، عباس علم پیشین الهی و اختیار آدمی از دیدگاه فیلسوف مسلمان، ملاصدرا [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 47-68]
 • عباس زاده جهرمی، محمد جایگاه قوة قدسیه در ایفای نقش مختصات نبی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
 • عباسی نیا، کبری ارزیابی راه‌حل‌های اندیشمندان اسلامی در مواجهه با تزاحم تکالیف اخلاقی [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • عبدی، حسن مبناگرایی فلسفة اسلامی‌‌در باب گزاره‌ها؛ پاسخ به برخی شبهات [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • عبدالله، عبدالمطلب بررسی تطبیقی مبانی نظری امام خمینی (ره) و رشیدرضا درحکومت اسلامی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 131-158]
 • عبدالهی، محسن بررسی مؤلفه‌های اساسی در معرفت‌شناسی دینی اخوان‌الصفا [دوره 12، شماره 1، 1391]
 • عبدالهی، مهدی اتحاد نفس با عقل فعال از دیدگاه صدرالمتألهین [دوره 9، شماره 4، 1388]
 • عبدالهی اهر، محبوبه نور و مباحث مشترک آن در فلسفة اشراق و شعر مولوی [دوره 8، شماره 3، 1387]
 • عروتی موفق، اکبر بررسی تطبیقی اراده الهی از دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • عروتی موفق، اکبر عقل و ارادة الهی و نسبت بین آن دو از نظر ابن‌سینا و دکارت [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 21-40]
 • عسگری، احمد الوهیّت عیسی اصلی ترین مناقشه قرآن و مسیحیّت [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 91-108]
 • عقیلی، سید رمضان عقیلی بسط مدل مفهومی مراتب و مراحل تحول اخلاقی با تأکید بر آرای ارسطو [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 83-102]
 • علیپور، سیروس ایهام تعارض در تعریف ارسطو از زمان [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • علی حیدری، علی حیدری ارزیابی راه‌حل‌های اندیشمندان اسلامی در مواجهه با تزاحم تکالیف اخلاقی [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • علی‌خانی، اسماعیل مبانی انسان‌شناختی قرب به خدا در اسلام و مسیحیت [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 123-144]
 • علی‌خانی، اسماعیل نحوة فاعلیت خداوند در عالم از نظر ابن‌سینا [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • علیزاده، بهرام ارادة آزاد و آموزه‌های دینی نقد و بررسی پاسخ‌های اندیشمندان غربی به مسئلة تقدیرانگاری [دوره 10، شماره 1، 1389]
 • علیزاده، بیوک بایسته های تحقیق در فلسفة اسلامی [دوره 10، شماره 3، 1389]
 • علیزاده، مریم بررسی تطبیقی مؤلفه‌های پلورالیسم تفسیری در هرمنوتیک فلسفی و پایان‌ناپذیری تفسیر قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی زمانی، امیر عباس لذت و معنای زندگی از نگاه ارسطو [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 107-134]
 • علیزمانی، امیر عباس کارکرد تجربة دینی در معنادهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 91-110]
 • علمی، قربان مدخلی بر تعدد رهیافت‌های جیمز به مسئلة تجربة دینی [دوره 11، شماره 4، 1390]
 • علمی، قربان کارکرد باورها و مناسک اسلامی در کاهش بستر خودکشی [دوره 12، شماره 3، 1391]
 • علمی، محمدکاظم محوریت اصل «عدل» در کلام شیعة امامیه [دوره 8، شماره 2، 1387]
 • علمی، محمدکاظم نظریة ملاصدرا و کانت در بارة هلیات بسیطه [دوره 13، شماره 4، 1392]
 • علم الهدی، جمیله بسط مدل مفهومی مراتب و مراحل تحول اخلاقی با تأکید بر آرای ارسطو [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 83-102]
 • علم الهدی، علی بررسی دیدگاه اشاعره پیرامون وحی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 109-128]
 • علی محمدی، حسین وجود رابط از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی [دوره 8، شماره 1، 1387]
 • علمی سولا، محمد کاظم تطابق ذهن و عین در معرفت‌شناسی صدرایی وکانتی [دوره 10، شماره 4، 1389]
 • علیه پور، شهلا «بررسی تطبیقی کرامات اولیاء از دیدگاه هجویری، قشیری و امام محمّد غزّالی» [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 123-146]
 • علوی، محمدکاظم بطلان اصل مکملیت و نتایج فلسفی آن [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 37-54]
 • علوی معینی، سیده مونا تمایزات مبنایی دیدگاه شیعه‌امامیه با دیدگاه‌های فرجام‌گرایانه ‌متأخر [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • عمادی، عبدالرسول "مکان" و"خلاء" از دیدگاه ابوعلی سینا و ابوالبرکات بغدادی [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • عمادی، عبدالرسول "حرکت مکانی" از نظر ابن‌سینا و ابوالبرکات بغدادی [دوره 14، شماره 4، 1393]
 • عمادزاده، غلامحسین جستاری دربارة قوة واهمه از نظر ابن‌سینا [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 23-40]
 • عمرانیان، سیده نرجس مقایسة دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا در تبیین موضوع فلسفه و رابطة آن با مسائل فلسفی [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • عمرانیان، سیده نرجس لذت و معنای زندگی از نگاه ارسطو [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 107-134]
 • عمیق، محسن وحی‌شناسی ملاصدرا [دوره 10، شماره 2، 1389]
 • عمیق، محسن حقیقت ارادة الهی از منظر حکمت متعالیه [دوره 12، شماره 4، 1391]
 • عموسلطانی، محمدمهدی بررسی تناقضات در نظریّۀ تکوینی بودن جزای اخروی [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 87-116]

غ

ف

 • فایدئی، اکبر از منطق 9 بخشی به منطق 10 بخشی: بررسی سیر تطور آثار منطقی ابن سینا [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 129-148]
 • فاریاب، محمدحسین جستاری در شأن ولایت تکوینی امامان علیهم‌السلام [دوره 13، شماره 1، 1392]
 • فاریاب، محمدحسین نقش مقبولیت مردمی در آموزه افضلیت امام [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 145-162]
 • فاریاب، محمدحسین تاملی در مسئله جبر و اختیار در کلام امامیه [دوره 18، شماره 4، 1396، صفحه 21-46]
 • فاریاب، محمدحسین تأثیر مبانی کلامی در حل مسئلۀ تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 103-122]
 • فاریاب، محمدحسین دوازدهمین امام، از توهم تا واقعیت؛ نقدی بر احسان الهی ظهیر [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 109-130]
 • فارسی نژاد، علی تفاوت‌های اساسی در رویکرد استاد مطهری و علامه جعفری به مساله‌ی معنای زندگی. [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 93-114]
 • فارسی نژاد، علی رضا تأملی بر دیدگاه متکلمان مسلمان در باب غایتمندی آفرینش (تقریب دیدگاه اشاعره و عدلیه) [دوره 10، شماره 1، 1389]
 • فارسی نژاد، علیرضا ابتکار فیض کاشانی در تبیین نظریه‌ی امر بین الامرین [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 111-132]
 • فتحی، حسن ایهام تعارض در تعریف ارسطو از زمان [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • فتحی، علی بررسی و مقایسۀ معقولات ثانیۀ فلسفی در سنت فلسفة اسلامی با مقولات کانتی [دوره 5، شماره 2، 1384]
 • فتحی، علی بررسی و مقایسۀ معقولات ثانیۀ فلسفی در سنت فلسفة اسلامی با مقولات کانتی [دوره 8، شماره 3، 1387]
 • فتح الهی، علی مقایسة اصول اخلاقی مطرح در قرآن و عهدین [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 67-90]
 • فتح الهی، علی چگونگی سلوک عرفانی از منظر ابن‌سینا [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 133-154]
 • فتحی وارجارگاه، کوروش بسط مدل مفهومی مراتب و مراحل تحول اخلاقی با تأکید بر آرای ارسطو [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 83-102]
 • فدائی، روح الله مبانی فلسفی فارابی در شکل دهی به نظریة رئیس اول مدینه [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 111-128]
 • فدوی، صبا جایگاه لطایف چهارگانه در کسب معرفت از دیدگاه عین‌القضات همدانی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 19-38]
 • فدوی، طیبه بررسی و تحلیل بازتاب فنا در منطق‌الطیر عطار [دوره 10، شماره 1، 1389]
 • فرامرز قراملکی، اخد هویت سلوکی فلسفه‌: مقایسه افلاطون و سهروردی [دوره 16، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • فرجی، فاطمه ارتباط معناداری زندگی با اعتقاد به خدا از منظر مولانا [دوره 12، شماره 4، 1391]
 • فرزانه، سمانه بررسی کثرت‌گرایی دینی در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 1، 1391]
 • فرضعلی، فاطمه الهیات سلبی از نظرافلوطین و عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمن [دوره 10، شماره 1، 1389]
 • فرضعلی، فاطمه تبیین ذکراحاطی و انبساطی انسان‌کامل [دوره 13، شماره 2، 1392]
 • فیضی، سمانه بررسی نقش عقل در شناخت خداوند در اندیشه‌ی سنایی [دوره 16، شماره 1، 1395، صفحه 21-42]
 • فغفور مغربی، حمید رویکرد مبناگرا در تولید علم دینی [دوره 10، شماره 2، 1389]
 • فغفور مغربی، حمید جستاری کوتاه در رابطه علم و دین [دوره 5، شماره 3، 1384]
 • فلاح، محمد جواد میزان انطباق نظرات متکلمان در قاعدة لطف با گفتار اهل بیت(علیهم السلام) [دوره 5، شماره 2، 1384]
 • فلاح، محمد جواد میزان انطباق نظرات متکلمان در قاعدة لطف با گفتار اهل بیت(علیهم السلام) [دوره 8، شماره 3، 1387]
 • فلاحی، اسدالله حمل اولی و شایع در منطق قدیم و جدید [دوره 9، شماره 2، 1388]
 • فلاحی، اسداله صورت‌بندی جدیدی از قضایای حقیقیه و خارجیه [دوره 7، شماره 2، 1386]
 • فلاحتی، مریم برهان وجودی دکارت و ریشه‌های قرون وسطایی آن [دوره 7، شماره 3، 1386]
 • فلاحتی، مریم برهان وجودی دکارت و ریشه‌های قرون وسطایی آن [دوره 7، شماره 4، 1386]
 • فلاحى، اسد الله استنتاج از دو ممکن نزد ابن‌سینا و رابطة آن با دو تعریف از قضایای حقیقیه و خارجیه [دوره 13، شماره 2، 1392]
 • فلسفی، حسین چگونگی سلوک عرفانی از منظر ابن‌سینا [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 133-154]
 • فهیم، محسن پیدایش کثرات از واحد از منظر آکوئیناس و ملاصدرا [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 23-44]
 • فهیمی، لیلا حقیقت ارادة الهی از منظر حکمت متعالیه [دوره 12، شماره 4، 1391]
 • فولادی، عقیل شاکله‌سازی و کارایی آن در نقد اول کانت با تأکید بر مفهوم «مکان» [دوره 13، شماره 4، 1392]

ق

 • قاسمی، اعظم پژوهشی در نظریة شناخت در حکمت متعالیه [دوره 7، شماره 2، 1386]
 • قاسمی، علی مکانیزم گفت و گو در سیاست خارجی از منظر کلام سیاسی اسلام [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 103-122]
 • قاسمی، علی بررسی رویکرد کلامی شیعی به جایگاه مصلحت در استنباط احکام شرعی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 85-100]
 • قاسمی، علی مبانی معرفت‌شناختی تمدن نوین اسلامی‌ با تکیه ‌بر کتاب اصول کافی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 133-152]
 • قاسمیان مزار، رضا نحوه تعلق علم خداوند به موجودات مادی از نظر سهروردی چکیده [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 55-66]
 • قاسم پورحسن، قاسم پورحسن نقد و بررسی رویکرد صامت انگارانه به متن [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • قاعدی فرد، ابوذر صورت‌بندی گزاره‌های موجهه نزد خونجی در منطق موجهات زمانی جدید [دوره 13، شماره 3، 1392]
 • قاعدی فرد، ابوذر روش فلسفه‌پردازی ارسطو در مجموعه مابعدالطبیعه (با نگاه به کتاب زتا) [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 51-70]
 • قائدی، اسماعیل علامه طباطبائی، سروش و مجتهد شبستری گفتمان نوین هرمنونتیکی و تعین و تکثر معنایی قرآن [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 109-138]
 • قائمی نیا، علیرضا رابطة علم و دین در مسئلة پیدایش انسان از دیدگاه تفسیر المنار و المیزان [دوره 14، شماره 4، 1393]
 • قربانی، لیلا قاعدة بسیط الحقیقـة در حکمت متعالیه و تطبیق آن با «مقام کثرت در وحدت» در عرفان ابن‌عربی [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • قربانی، مجتبی ملاک ابزاری بودن یک دانش با نگاه به علم منطق [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 1-16]
 • قربانی، هاشم تأملی در انگارة اشتراک معنوی و پندار اشتراک لفظی وجود نزد فخر رازی و اثیرالدین ابهری [دوره 10، شماره 3، 1389]
 • قربانی پطرودی، نعمت الله بررسی دیدگاه اشاعره پیرامون وحی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 109-128]
 • قربانی همدانی، مجتبی فایده‌مندی تقسیم مشهور علم به بدیهی و نظری در منطق تصدیقات [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 1-22]
 • قلاسی، مریم نظریة ملاصدرا و کانت در بارة هلیات بسیطه [دوره 13، شماره 4، 1392]
 • قنبری، حسن ساحت معرفتشناختی عقل نزد ارسطو [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 43-54]
 • قندهاری، محمد هادی نسبت آموزة رجعت با تعالیم یهود و عبدالله بن سبأ، نقد رویکرد ناصر القفاری به اصالت رجعت [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 101-122]
 • قهوه چیان، میثم ارزیابی میزان توجیه‌پذیری و صدقِ نظریات اعجاز قرآن در نظریه‌های کلاسیک معرفت‌شناسی [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 15-48]
 • قیوم زاده، محمود بررسی و تبیین روش‌شناسی مکتب کلامی ماتریدی [دوره 12، شماره 2، 1391]

ک

 • کیادربندسری، علی سنت به مثابه خاستگاه عقل [دوره 12، شماره 4، 1391]
 • کیاشمشکی، ابوالفضل پیامدهای کلامی تصرفات بشر در خلقت [دوره 12، شماره 2، 1391]
 • کاظمی، فاطمه بررسی پیامدهای کلامی‌‌حسن و قبح عقلی [دوره 14، شماره 3، 1393]
 • کاظم زاده، هادی مبانی معرفت‌شناختی تمدن نوین اسلامی‌ با تکیه ‌بر کتاب اصول کافی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 133-152]
 • کاظمی نیا، نرگس ناپیوستگی جزء لایتجزی و صغار صلبه از منظر ابطال [دوره 15، شماره 2، 1394، صفحه 101-128]
 • کاکایی، قاسم ماهیت ایمان از دیدگاه محمد غزالی [دوره 8، شماره 1، 1387]
 • کاکایی، قاسم بررسی تطبیقی ارتباط مرگ و گناه در آثار آگوستین قدیس و ملاصدرا [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 37-62]
 • کاکایی، قاسم هیولای اولی ، معقول اول یا ثانی فلسفی در حکمت متعالیه؟ [دوره 18، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • کیانی، محمدحسین درباب چیستی جنبشهای نوپدید دینی [دوره 12، شماره 2، 1391]
 • کیان خواه، لیلا تعریف مابعدالطبیعه بر اساس موجود بما هو موجود از دیدگاه فارابی (بر اساس کتاب الجمع بین رأیی الحکیمین، البرهان، إحصاءالعلوم، أغراض مابعدالطبیعة و تعلیقات) [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 17-46]
 • کاویانی فرد، حمید تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 6، شماره 2، 1385]
 • کاوندی، سحر تأملی در انگارة اشتراک معنوی و پندار اشتراک لفظی وجود نزد فخر رازی و اثیرالدین ابهری [دوره 10، شماره 3، 1389]
 • کربلایی پازوکی، علی پاسخ به کثرت گرایی دینی و انحصار گرایی مسیحی [دوره 6، شماره 2، 1385]
 • کربلائی پازوکی، علی نجات پیروان ادیان و عدل الهی از منظر استاد مطهری [دوره 9، شماره 2، 1388]
 • کریمی، نسرین تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 6، شماره 2، 1385]
 • کرمانی، طوبی روش‌شناسی خواجه‏ نصیرطوسی در تدبیرمنزل و تأثیر آن در سبک زندگی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 81-104]
 • کریم زاده، امید شواهدگرایی برون گرا نقدی بر نظریه ی دومنبعی توجیه معرفتی [دوره 18، شماره 4، 1396، صفحه 127-148]
 • کریم زاده، طاهر تحلیل دیدگاه آیت الله سید محمد کاظم عصار در تبیین آموزه بداء [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 45-64]
 • کریمی والا، محمدرضا تحلیل و بررسی تفسیراشعری وصدرائی از حقیقت کلام خداوند [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 63-82]
 • کریمی والا، محمدرضا همسویی دیدگاه ملاصدرا در تبیین موت طبیعی و اخترامی‌ بر پایة حرکت جوهری با‌ آیات و روایات [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 129-148]
 • کشفی، عبدالرسول تقریری جدید از دیدگاه ویلیام آلستون در باب اعتبار معرفت‌شناختی تجربة دینی [دوره 8، شماره 4، 1387]
 • کلاچاهی ثابت، مژگان نسبت آموزة رجعت با تعالیم یهود و عبدالله بن سبأ، نقد رویکرد ناصر القفاری به اصالت رجعت [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 101-122]
 • کلهر، سمیه معاد در قرآن و کتب عهدین [دوره 5، شماره 1، 1384]
 • کندری، الهام ایرادهای ارسطو به ایده‌های افلاطونی [دوره 12، شماره 1، 1391]
 • کهن ترابی، میثم بررسی و نقد آراء ‌آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم پیرامون پلورالیزم دینی [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 95-118]
 • کهنسال، علیرضا ناپیوستگی جزء لایتجزی و صغار صلبه از منظر ابطال [دوره 15، شماره 2، 1394، صفحه 101-128]
 • کهنسال، علیرضا نفس شناسی سینوی و صدرایی؛ در واکاوی تعریف نفس [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 37-64]

گ

 • گرامی، حسین تحلیل انتقادی نظریه فخر رازی دربارة تکثر ماهیات انسانی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 87-110]
 • گرجیان، محمدمهدی رابطة انسان با حق‌تعالی، براساس مبانی هستی‌شناختی عرفانی [دوره 10، شماره 1، 1389]
 • گندمی نصرآبادی، رضا بررسی تطبیقی ماهیّت روح القدس و کارکردهایش از دیدگاه فیلون و پولس [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 133-156]
 • گندمی نصرآبادی، رضا بررسی چیستی فلسفه تطبیقی [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 71-86]

ل

 • لعل صاحبی، طوبی تطابق ذهن و عین در معرفت‌شناسی صدرایی وکانتی [دوره 10، شماره 4، 1389]
 • لوائى، شاکر مقایسه‌ای بین وجود و ماهیّت صدرایی با نومن و فنومن کانتی [دوره 15، شماره 2، 1394، صفحه 53-76]

م

 • مجد، مصطفی تاریخمندی وحی در حکمت متعالیه؛ نقد دیدگاه دکتر سروش [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 43-62]
 • مجدانی، ذلیخا بررسی مقایسه ای آراء ابن میمون و علامه طباطبایی در توحید ذات و صفات [دوره 15، شماره 3، 1394، صفحه 1-24]
 • محرمی، رامین دیدگاه کلامی حکیم سنایی در باب شرور در حدیقـةالحقیقه [دوره 9، شماره 1، 1388]
 • محسنی، مرتضی جهان‌شناسی ناصرخسرو و مقایسةآن با جهان‌شناسی مانی [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • محصص، مرضیه تحلیل و نقد نگرش محمد شحرور دربارة سنت نبوی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 87-110]
 • محمدی، مسلم پرستش، اصل بنیادین فلسفة اخلاق استاد مطهری [دوره 10، شماره 4، 1389]
 • محمدیان عمرانی، طاهره بررسی تطبیقی ماهیّت روح القدس و کارکردهایش از دیدگاه فیلون و پولس [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 133-156]
 • محمدی پارسا، امین تأمّلی بر رویکرد تمثیلِ تکوینی در تبیین آیات خلقت انسان [دوره 15، شماره 3، 1394، صفحه 37-60]
 • محمدی پارسا، عبدالله تأمّلی بر رویکرد تمثیلِ تکوینی در تبیین آیات خلقت انسان [دوره 15، شماره 3، 1394، صفحه 37-60]
 • محمدجانی، داود بررسی رویکرد کلامی شیعی به جایگاه مصلحت در استنباط احکام شرعی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 85-100]
 • محمدخانی، حسین وجود شناسی از دیدگاه دوانی [دوره 9، شماره 4، 1388]
 • محمدرضایی، محمد سعادت حقیقی از دیدگاه ملاصدرا(ره) [دوره 5، شماره 2، 1384]
 • محمدزاده، رضا رویکردی فلسفی – کلامی به آموزة بداء بر مبنای اسلوب تحلیلی [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • محمدی شیخی، قباد معناشناسی حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان [دوره 5، شماره 2، 1384]
 • محمدی شیخی، قباد معناشناسی حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان [دوره 8، شماره 3، 1387]
 • محمدی طیب، محمدرضا بررسی فطرت با تکیه بر تفسیر المیزان [دوره 9، شماره 3، 1388]
 • محمدعلی میرزایی، زهرا رابطة انسان با حق‌تعالی، براساس مبانی هستی‌شناختی عرفانی [دوره 10، شماره 1، 1389]
 • محمدی منفرد، بهروز تحلیل و نقد دیدگاه جِسی پرینز در رد فطری بودن اخلاقیات [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 45-66]
 • محمودی، ابوالفضل نظریه تناسخ و رویکرد شیخ علاءالدوله سمنانی [دوره 14، شماره 3، 1393]
 • محمودی، سید نورالدین بررسی هستی و چیستی «هنر متعالی» از منظر حکمت متعالیه [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 25-48]
 • مختاری، رضا بررسی مفهوم «فطری بودن خداشناسی» در مکتب تفکیک (با تکیه بر دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی و شیخ محمود حلبی) [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 63-82]
 • مدنی، محمد حسین مبانی کلامی نظام اصلاح اجتماعی معصومان [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 67-92]
 • میراحمدی، عبدالله تحلیل و نقد قرائت تفویضی و تأویلی رشید‌رضا پیرامون مسئله رؤیت خداوند [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 19-40]
 • میراحمدی، منصور مبانی کلامی فقه سیاسی شیعه [دوره 6، شماره 1، 1385]
 • میراحمدی، منصور مبانی کلامی فقه سیاسی شیعه [دوره 5، شماره 4، 1384]
 • میراحمدی سرپیری، صادق مسئلة یگانگی فضیلت در فلسفة افلاطون [دوره 9، شماره 3، 1388]
 • مرادی، حسن تجرد خیال و لوازم فلسفی و کلامی آن [دوره 8، شماره 2، 1387]
 • مرادی، علی جایگاه مسئله‌ساز اراده آزاد و فیض الهی [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 73-90]
 • مرادی، علی ایمان و آمرزیدگی: تفسیر نوین مارتین لوتر [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 87-108]
 • مرادی، محمد رضا نظریه معرفت شناسی ابن حزم [دوره 16، شماره 2، 1395، صفحه 19-42]
 • مرتضایی، بهزاد مقایسة دیدگاه ابن‌عربی و ملاصدرا در مسئلة حدود و قلمرو عقل در شناخت حق تعالی [دوره 11، شماره 2، 1390]
 • میرحسینی، سید امین تحلیل و نقد اشکالات نظریه شبح [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • میرزایی، صدیقه بررسی مسئله جعل در فلسفة اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1389]
 • میرزایی، عباس تحلیل دیدگاه آیت الله سید محمد کاظم عصار در تبیین آموزه بداء [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 45-64]
 • مزینانی، ابوالفضل بررسی روش فلسفی ملاصدرا در مسئلۀ علم الهی [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • مستفید، حمیدرضا روایات در تفسیر اطیب البیان [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 115-149]
 • مستقیم، امیرحسین چیستی انسان و مراتب کمال وجودی او نزد عین القضات همدانی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 65-86]
 • مشیدی، جلیل لطف لطیف از دیدگاه مولوی و محقق سبزواری [دوره 10، شماره 4، 1389]
 • مشیدی، جلیل بررسی کثرت‌گرایی دینی در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 1، 1391]
 • مشهدی، اکرم مدخلی بر تعدد رهیافت‌های جیمز به مسئلة تجربة دینی [دوره 11، شماره 4، 1390]
 • مصدقی حقیقی، علیرضا نقد علامه طباطبایی بر رویکرد فروکاهشی حکمت متعالیه در مفهوم‌شناسی ارادة ذاتی خداوند [دوره 8، شماره 2، 1387]
 • مصطفوی فرد، حامد آلوسی و برزخی میان اشعریت و سلفی گری با محوریت بررسی اندیشه وی در مبحث صفات خبریه [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 73-96]
 • مصطفوی فرد، حامد سلفی گری در اندیشه کلامی جماعت اخوان المسلمین [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 121-150]
 • مصطفى، کنانه تحلیل عرفانى تمثل در قرآن کریم [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 125-150]
 • مصلایی پور، عباس درآمدی بر مبانی کلامی تفسیر علمی قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 75-100]
 • مظاهری، عبدالرضا بررسی دیدگاه‌های اختلافی‌امام‌خمینی در تعلیقه بر مقدمه و شرح قیصری برفصوص‌الحکم ابن عربی [دوره 8، شماره 1، 1387]
 • مظاهری طهرانی، بهاره درآمدی بر مبانی کلامی تفسیر علمی قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1395، صفحه 75-100]
 • مظفری فر، مهناز آموزۀ اسلامی‌‌پیدایش نفس و نظریة فلسفی «جسمانیت حدوثِ نفس» صدرایی: سازگاری یا تعارض؟ [دوره 13، شماره 3، 1392]
 • مظفری فر، مهناز حکمت صدرایی و جنسیت انسانی:تحلیلی بر پایه برخی مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت شناختی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • معصومی، سعید امکان وقوع فعل ویژه الهی در جهان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 1-24]
 • مقدادیان، عادل رابطه وطن و طمأنینه بی ذکر نام نویسنده [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 125-147]
 • مقدادیان، عادل طمأنینه محض: بررسی امکان وجود حالات نفسانی غیر التفاتی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]
 • مقدم، غلامعلی وجود ذهنی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) [دوره 13، شماره 2، 1392]
 • مقیسه، حسین انسان در آینة صفات جمال و جلال الهی [دوره 9، شماره 2، 1388]
 • مقیسه، حسین منزلت عقل در ساحت معرفت دین (از بعد کلامی وفقهی) [دوره 12، شماره 1، 1391]
 • مقیسه، حسین نگاه لذت گرایانه به آفرینش [دوره 16، شماره 2، 1395، صفحه 111-124]
 • مقیسه، حسین عصمت از زاویه وحدت [دوره 6، شماره 1، 1385]
 • مقیسه، حسین عصمت از زاویه وحدت [دوره 5، شماره 4، 1384]
 • ملایوسفی، مجید ارزش معرفت از نگاه لیندا زاگزبسکی [دوره 16، شماره 2، 1395، صفحه 125-146]
 • ملایوسفی، مجید ارسطو و فرونسیس (حکمت عملی) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 1-24]
 • ملایوسفی، مجید روش فلسفه‌پردازی ارسطو در مجموعه مابعدالطبیعه (با نگاه به کتاب زتا) [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 51-70]
 • ملائی، محمد پیدایش کثرات از واحد از منظر آکوئیناس و ملاصدرا [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 23-44]
 • میمنه، حیدرعلی معجزه درنگاه متکلمان مسلمان و یهود [دوره 8، شماره 2، 1387]
 • منشادی، مرتضی چیستی فلسفه سنت‌گرایی با تکیه بر آرای دکتر سیدحسین نصر: مضامین، دلالت‌ها و بنیان‌ها [دوره 13، شماره 3، 1392]
 • منصفی، علی علم امام از منظر شاگردان متکلم ائمه علیهم‌السلام [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 81-106]
 • منفرد، سمیه اعتبار و نقش «منابع معرفتی» در اندیشه ابن ابی جمهور احسایی [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • منفرد، مهدی تحلیل و نقد فلسفی-کلامی‌‌گناه نخستین در‌ اندیشة آگوستین، آنسلم و ادو [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 65-86]
 • مهدی پور، محمد حسن بررسی منشأ تعین اختیار در اعیان ثابته [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 71-90]
 • مهدی کریمی، مهدی کریمی روش کلام نقلی از دیدگاه سید بن طاوس [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • مهدوی آزاد بنی، رمضان تأملی بر هویت فلسفه به مثابه حکمت در رساله الجمع بین رأیی الحکیمین فارابی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]
 • مهدوی راد، محمد علی مبانی کلامی نظام اصلاح اجتماعی معصومان [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 67-92]
 • موحد، مجید رویکردی جامعه شناختی به مفهوم خدا [دوره 9، شماره 4، 1388]
 • مویدی، علی اثبات وجوب بعثت بر اساس حرکت جوهری اشتدادی و نقد برهان‌‌های متکلمان امامیه [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 39-62]
 • موسوی، سیدمحمد بررسی گستره براهین قاعده الواحد [دوره 13، شماره 4، 1392]
 • موسوی، سید محمد تقریر، تبیین و ارزیابی نظریة صفات فعلی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • موسوی، سید محمد ارزیابی نگاه حداقلی به زن در عبارات ملاصدرا [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 151-174]
 • موسوی، سیده حورا رئالیسم اشراقی ؛ تاملی بر صدق و مطابقت در حکمت اشراق [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 19-38]
 • موسوی، سیده مریم رویکرد التفاتی به ادراک حسی [دوره 11، شماره 3، 1390]
 • موسوی بایگی، سیده زهرا تقریر، تبیین و ارزیابی نظریة صفات فعلی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • موسوی بایگی، سیده زهرا ارزیابی نگاه حداقلی به زن در عبارات ملاصدرا [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 151-174]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد بررسی رویکرد کلامی شیعی به جایگاه مصلحت در استنباط احکام شرعی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 85-100]
 • موسوی خو، سیدصفی اله ارادة الهی و نسبت آن با اختیار انسان از دیدگاه امام خمینی ره [دوره 11، شماره 4، 1390]

ن

 • نادری، علیرضا مقایسه دیدگاه سروش درباره تجربه نبوی و وحی شناسی سینوی [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 47-62]
 • نبی الهی، ربابه بررسی تطبیقی آیات امامت در تفاسیر امامیه و زیدیه تا پایان دوره آل بویه [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 63-80]
 • نبیان، پروین بررسی استناد به آیات قرآن در مباحث کلامی کتاب احقاق‌الحق از منظر سیاق (مورد مطالعه رؤیت خدا) [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • نجاتی، محمد امکان تحصیل معرفت اطلاقی و نفس الامری در حکمت متعالیه [دوره 15، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • نجاتی، محمد تاریخمندی وحی در حکمت متعالیه؛ نقد دیدگاه دکتر سروش [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 43-62]
 • نجبا، نفیسه نظریة سهروردی در باب علیت و تأثیر آن بر محقق دوانی و میرداماد [دوره 11، شماره 1، 1390]
 • نجفی، روح الله فرضیه ای در باب علّت «خطاپذیری فهم ها از قرآن » [دوره 15، شماره 2، 1394، صفحه 129-148]
 • نجفی، روح الله تأثیر انگاره های کلامی در اختلاف قرائت آیات صفات الهی [دوره 15، شماره 4، 1394، صفحه 55-72]
 • نجفی، روح الله رقیب انگاری خدا و طبیعت در آراء تفسیری فخر رازی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 1-18]
 • نجفی، روح الله بررسی صعود و نزول عیسی در قرآن با تکیه بر پیشینة مسیحی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 87-108]
 • نجفی، محمد مراحل تعلیم و تربیت از دیدگاه ابنسینا با تأکید بر نفس [دوره 13، شماره 3، 1392]
 • نجفی، محمد تهذیب و تزکیة نفس در دیدگاه ابنسینا و راههای حصول آن [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • نجفی افرا، مهدی معنی و وجود حرکت در فلسفة ابن سینا [دوره 9، شماره 3، 1388]
 • نصر، محمد جواد تبیین حرکت جوهری جبلی و ارادی انسان [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 61-82]
 • نصری، عبدالله علم حضوری مؤثر در ادراک حسی و لوازم معرفت‌شناختی آن از دیدگاه حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 17-38]
 • نصیری، محمد وحدت شخصی وجود در آینة تمثیل‌های عرفانی [دوره 10، شماره 2، 1389]
 • نصیری، ولی ا.. نقد و بررسی رویکرد صامت انگارانه به متن [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • نصیری، ولی الله عقل از دیدگاه مولانا [دوره 12، شماره 4، 1391]
 • نصیری اطهر، روح الله همسویی دیدگاه ملاصدرا در تبیین موت طبیعی و اخترامی‌ بر پایة حرکت جوهری با‌ آیات و روایات [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 129-148]
 • نصراللهی، حسینعلی بررسی اصول اولیۀ فهم عرفی از منظر توماس رید [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 135-158]
 • نظری، جواد الهیات سلبی قاضی سعید قمی و معضل تعطیل [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 103-122]
 • نظری، جواد نسبت الهیات سلبی قاضی سعید قمی با توحید معتزلی، شیعی و عرفانی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 21-44]
 • نظرنژاد، نرگس تأثیر تقریرات نوین برهان غایت‌شناختی بر آنتونی فلو [دوره 9، شماره 3، 1388]
 • نظرنژاد، نرگس مقایسه‌ای میان براهین جهان‌شناختی غزالی و ویلیام کریگ [دوره 13، شماره 4، 1392]
 • نظرنژاد، نرگس صدرالمتالهین و علم واجب تعالی به ماسوا [دوره 5، شماره 3، 1384]
 • نعیم آبادی، حسین منابع معرفت کلامی امامیه نخستین رویکردی متمایز به عقل و وحی، فطرت، ادراک حسی و شهود [دوره 16، شماره 1، 1395، صفحه 81-104]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم فلسفه فقه و مسائل پیش‌روی آن [دوره 18، شماره 4، 1396، صفحه 71-86]
 • نقیبی، سید محمدحسین علم حضوری مؤثر در ادراک حسی و لوازم معرفت‌شناختی آن از دیدگاه حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 17-38]
 • نیک دوستی، مجتبی بررسی پذیرش حاکمیت اراده در ایقاعات در حقوق ایران و انگلیس [دوره 6، 3-4، 1385]
 • نکوئی سامانی، مهدی پیامدهای کلامی تصرفات بشر در خلقت [دوره 12، شماره 2، 1391]
 • نیلساز، نصرت نگاهی نو به نظریة نسبیت اخلاق از منظر قرآن کریم [دوره 11، شماره 2، 1390]
 • نوابی قمصری، مریم السادات ذات و تجلی غیبی خداوند از دیدگاه ابن عربی و د لئون [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 1-20]
 • نوابی قمصری، مریم السادات بررسی تطبیقی"عوالم غیب مطلق" از منظر ابن‌عربی و د لئون [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 27-46]
 • نوری یالقوزآغاجی، میلاد بررسی تعارض سینوی در مسئله اتحاد عاقل و معقول [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 29-42]
 • نوروزی، رضاعلی تحلیلی بر پیامدهای تربیتی عقل نظری از دیدگاه ابن‌سینا [دوره 12، شماره 3، 1391]
 • نوروزی، رضاعلی مراحل تعلیم و تربیت از دیدگاه ابنسینا با تأکید بر نفس [دوره 13، شماره 3، 1392]
 • نوری ﻳﺎﻟﻘﻮﺯﺁﻏﺎﺟﻲ، میلاد مسئله ثبات شخصیت در چارچوب نظریه حرکت جوهری نفس [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 148-172]
 • نویسی، غزاله میرداماد و وجود و ماهیت [دوره 14، شماره 4، 1393]
 • نوظهور، یوسف برهان وجودی دکارت و ریشه‌های قرون وسطایی آن [دوره 7، شماره 3، 1386]
 • نوظهور، یوسف برهان وجودی دکارت و ریشه‌های قرون وسطایی آن [دوره 7، شماره 4، 1386]
 • نوئی، ابراهیم دین و دینداران در نگاه صدرالمتألهین شیرازی [دوره 14، شماره 1، 1393]
 • نوئی، ابراهیم فراخردی دین در نگاه صدرالمتألهین شیرازی [دوره 14، شماره 2، 1393]
 • نوئی، ابراهیم بررسی شبهات مخالفان علم منطق و پاسخ های علامه طباطبایی به آنها [دوره 15، شماره 3، 1394، صفحه 61-84]
 • نوئی، ابراهیم حسن و قبح ذاتی و قانون طبیعی؛ تحلیل و مقایسة مؤلفه‌ها و میزان کارآمدی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 49-70]
 • نوئی، ابراهیم تحلیل دیدگاه آیت الله سید محمد کاظم عصار در تبیین آموزه بداء [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 45-64]

و

 • واعظی، احمد هرمنوتیک و کلام [دوره 8، شماره 4، 1387]
 • واعظی، اصغر سنت به مثابه خاستگاه عقل [دوره 12، شماره 4، 1391]
 • واعظی، اصغر نقد موضع غزالی در بارة صوفیه [دوره 13، شماره 2، 1392]
 • واعظی، اصغر علامه طباطبائی، سروش و مجتهد شبستری گفتمان نوین هرمنونتیکی و تعین و تکثر معنایی قرآن [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 109-138]
 • واله، حسین ریشة زبانی اختلاف قرائت‌ها از نظریة اصالت وجود [دوره 10، شماره 4، 1389]
 • واله، حسین مخالفت نظریۀ رؤیاهای ارسولانه با قرآن [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • وجدانی، فاطمه بررسی نسبت میان «فلسفة تعلیم و تربیت» با تمدن نوین اسلامی‌ ‌و تبیین فلسفة تربیتی مطلوب بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 129-152]
 • ورکشی(طالقانی)، حمیدرضا موفقیت یا عدم موفقیت کانت در استنتاج حکم ذوقی [دوره 15، شماره 3، 1394، صفحه 25-36]
 • وطنی، زینب روایات در تفسیر اطیب البیان [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 115-149]

ه

 • هاشمیان بجنورد، سید علی تحلیل نظر سنایی دربارۀ رابطۀ عقل و شرع با تکیه بر حدیقه و قصاید [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 119-114]
 • هاشمی علی آبادی، دکتر سید احمد بررسی و نقد مبانی فکری قرآنیون در مورد قرآن‌‌بسندگی و نابسندگی سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با تکیه بر آراء دکتر احمد صبحی منصور [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 105-128]
 • هاشمی علی آبادی، دکتر سید احمد بررسی و نقد آراء آیت الله سبحانی در مورد حقیقت عبادت [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 123-146]
 • هاشم نژاد، حسین بررسی تطبیقی تعریف فارابی از زیبایی با تعاریف مشهور متقدّم و متأخر [دوره 16، شماره 1، 1395، صفحه 43-60]
 • هاشم نژاد، حسین بررسی تطبیقی مؤلفه‌های پلورالیسم تفسیری در هرمنوتیک فلسفی و پایان‌ناپذیری تفسیر قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • هدایت‌افزا، محمود مقایسه‌ای بین وجود و ماهیّت صدرایی با نومن و فنومن کانتی [دوره 15، شماره 2، 1394، صفحه 53-76]
 • هدایت‌افزا، محمود سیر تاریخی تقریرات مشهورترین برهان اصالت وجود و نقود اهل نظر بر آن [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 1-22]
 • هنری، احمدرضا مبانی جهان‌شناختی رمزپردازی در حکمت متعالیة صدرایی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 51-70]

ی

 • یثربی، سید یحیی نقد روش شناختی جایگاه عرفان در مقام داوری در روش شناسی فلسفه ملاصدرا [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 1-20]
 • یزدی، حسین حیثیت ذاتی، عقل و امانیسم؛ اسلام و غرب با تاکید بر "مطهری و هابز،لاک، اسپینوزا، برلین" [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 129-148]
 • یزدانی، عباس بررسی اصول اولیۀ فهم عرفی از منظر توماس رید [دوره 16، شماره 4، 1395، صفحه 135-158]
 • یزدانی احمدآبادی، طاهره بررسی نحوة مواجهة تفسیری علامه طباطبایی و محمد شحرور با نظریة فرگشت انسان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 123-142]
 • یزدان پناه، سیدیدالله ماهیت ایمان از دیدگاه ابن عربی و کی‏یرکگور [دوره 11، شماره 2، 1390]
 • یوسف زاده، زینب نسبت نظریه ادراکات اعتباری با معقولات فلسفی [دوره 15، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]